Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

№ РД-1388

Град  Хасково 20.11.2023 година

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 10.11.2023г. в изпълнение на заповед № РД-769 / 12.07.2023г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Да се заличи адресната регистрация по  Постоянен    адрес :

в гр. Хасково,  бул.“България“   № 20, вх.Б,ет.1,ап.10 на  лицата  от  дати:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация по ПА адрес от дата:

АЛЕЙТИН

ФЕРХАД

АЛИ

22.11.2012 г

АНТОНИЯ

АНГЕЛОВА

БАЛЛЪ

17.05.2011 г

НАТАЛИЯ

АНГЕЛОВА

РАДЕВА

17.05.2011 г

АЛПЕР

САБРИ

РЕДЖЕБ

06.12.2002 г

АЗИЗДЖАН

 

БАЛЛЪ

30.12.2016 г

МУСТАФА

 

БАЛЛЪ

30.12.2016 г

ОКТАЙ

 

ЙОЗТЮРК

25.09.2017 г.

                                 Дерегистрация   и по   Настоящ адрес на лицето  от дата:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация по НА адрес от дата:

АЛПЕР

САБРИ

РЕДЖЕБ

01.09.1997г.

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /П/

 Кмет на Община Хасково

 

Последна промяна: 27 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!