Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

 

РД-1356

 

Град  Хасково 15.11.2023 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 10.11.2023г. в изпълнение на заповед № РД-996/11.09.2023г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация по Постоянен и Настоящ    адрес :

в гр. Хасково,  с.Малево ул.“Ж.Димитров“   № 5, на  лицата  от  дата:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дата на адресна регистрация по ПА

ЯНКА

МАНОЛОВА

ДИНЕВА

10.08.2005г.

ИСУС

МИНКОВ

ВЕНЦИСЛАВОВ

24.08.2005г.

ВЕНЦИ

МИНКОВ

ВЕНЦИСЛАВОВ

24.08.2005г.

 

                                            

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дата на адресна регистрация по НА

ПЕНКА

РАЙЧЕВА

МЛАДЕНОВА

15.04.2022г.

АМЕТ

ПЕНКОВ

МЛАДЕНОВ

15.04.2022г.

ЕРХАН

ПЕНКОВ

МЛАДЕНОВ

15.04.2022г.

МАРИЯ

 

МЛАДЕНОВА

15.04.2022г.

ТЕРХАН

ПЕНКОВ

МЛАДЕНОВ

15.04.2022г.

МИЛКО

СЕМАВИ

ИСМАИЛ

15.04.2022г.

ДАМЛА

СЕМАВИ

ИСМАИЛ

15.04.2022г.

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково, и чрез писмено уведомление на адреса на лицето, ако е известен.

                                   

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ / П /

Кмет на Община Хасково

 

Последна промяна: 16 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!