Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

 

№ РД -765

 

Град  Хасково 10.07.2023 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 30.06.2023г. в изпълнение на заповед № РД-660/13.06.2023г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация по  Постоянен и Настоящ    адрес :

в гр. Хасково,  ул.“Звезда“  № 8, ет.2 на  лицето  от  дати:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дата на адресна регистрация

0052045783

ИЛЯН

АНГЕЛОВ

АЛЕКСАНДРОВ

28.02.2019г.

 

 

 

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково, и чрез писмено уведомление на адреса на лицето, ако е известен.

                                   

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ / П /

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 10 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!