Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

 

РД-691

 

Град  Хасково 22.06.2023 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 14.06.2023г. в изпълнение на заповед № РД-570 /26.05.2023г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация по  Постоянен и Настоящ    адрес :

в гр. Хасково,  кв.“Орфей“  № 30, вх.Б,ет.7,ап.77 на  лицата  от  дати:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дата на адресна регистрация

4806128546

ИЛЯН

МУСТАФА

ИСУФ

04.12.2001г.

05.12.2001г.

5301158557

ТУРКЯН

МЕХМЕД

ИСУФ

05.09.2001г.

7502118591

ТЕЗДЖАН

ИЛЯН

ИСУФ

01.01.1980г.

03.09.2001г.

9604288526

ДЕНИС

МЕТИН

ДЖЕМАЛ

06.05.1996г.

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково, и чрез писмено уведомление на адреса на лицето, ако е известен.

                                   

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ / П /

Кмет на Община Хасково

 

 

 

 

Последна промяна: 23 Юни 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!