Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

 

№ РД-1427

 

Град  Хасково 21.12.2022 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 20.12.2022г. в изпълнение на заповед № РД-1273 /05.12.2022г.

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация по  Постоянен  адрес в гр. Хасково, ул. .“Рахила Душанова“   №14А, на  лицата  от  дати:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация по Постоянен  адрес от дата:

 1.БИНКА

БОЯНОВА

ОГНЯНОВА

09.07.2001г.

2.ФИЛЮ

БОРИСОВ

БЕКЯРОВ

13.03.2000г.

3.НАТАША

ДИМИТРОВА

БЕКЯРОВА

22.04.2008г.

4.ДИЯНА

МАТЕЕВА

БЕКЯРОВА

17.02.2000г.

5.РОСЕН

БЛАГОВЕСТОВ

БЕКЯРОВ

28.08.2009г.

6.БЛАГОВЕСТ

РОСЕНОВ

БЛАГОВЕСТОВ

24.08.2005г

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково, и чрез писмено уведомление на адреса на лицето, ако е известен.

                       

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /п/

Кмет на Община Хасково

 

 

 

Последна промяна: 23 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!