Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

№ РД-1426

Град  Хасково 21.12.2022 година

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 20.12.2022г. в изпълнение на заповед № РД-1275 /05.12.2022г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Да се заличи адресната регистрация по  Постоянен  адрес в с. Стамболийски, ул.“ Христо Ботев“ № 9 на лицето от дата:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация по Постоянен  адрес от дата:

1.ИСКРА

РАДЕВА

ХРИСТОВА

29.08.2000г.

2.МИНКО

ИВАНОВ

ХРИСТОВ

08.09.2000г.

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково, и чрез писмено уведомление на адреса на лицето, ако е известен.

                       

  

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /п/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 23 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!