Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

№ РД-1038

Град  Хасково 14.10.2022 година

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 12.10.2022г. в изпълнение на заповед № РД-933 /14.09.2022г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Да се заличи адресната регистрация по  Постоянен  и Настоящ  адрес в гр. Хасково, ул“.Червена стена „  №5  ,вх. Б,ет.5,ап.28 на  лицето   от дата:

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация по Постоянен и Настоящ адрес от дата:

 1.ЕЛЕНА

ИВАНОВА

ДИМИТРОВА

07.02.2001г.

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково, и чрез писмено уведомление на адреса на лицето, ако е известен.

                                   

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /п/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 14 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!