Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

ЗАПОВЕД

 

РД-390

 

Град  Хасково 17.04.2024 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 10.04.2024г. в изпълнение на заповед № РД-305/22.03.2024г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация по   Постоянен   адрес :

в с. Узунджово,  общ. Хасково , ул. „Аида“ № 23 на  лицата  от  дати:

 

Собствено име

Бащино име  

Фамилно име   

Дерегистрация по Постоянен адрес от дата:   

ГИНКА

ИВАНОВА

НАЧЕВА

03.02.2010г.

ВАЛЕНТИН

ЕМИЛОВ

ГЕОРГИЕВ

15.03.2006г.

10.03.2006г.

МИТКО

ГИНКОВ

ГЕОРГИЕВ

17.08.2009г.

КАТЯ

БОЯНОВА

ИВАНОВА

29.08.2007г.

ЧУДОМИР

СВЕТЛОЗАРОВ

ЧУДОМИРОВ

17.03.2011г.

МИЛЕНА

МИТКОВА

ГЕОРГИЕВА

09.08.2016г.

ЕМАНОЕЛА

СВЕТЛОЗАРОВА

ЧУДОМИРОВА

20.09.2018г.

ХРИСТО

МИТКОВ

ГЕОРГИЕВ

04.09.2019г.

 

 

 

 

 

2.Да се заличи адресната регистрация по   Настоящ    адрес :

в с. Узунджово,  общ. Хасково , ул. „Аида“ № 23 на  лицата  от  дати:

 

 

 

Собствено име

Бащино име  

Фамилно име   

Дерегистрация по Настоящ адрес от дата:   

ГИНКА

ИВАНОВА

НАЧЕВА

03.02.2010г.

ВАЛЕНТИН

ЕМИЛОВ

ГЕОРГИЕВ

15.03.2006г.

МИТКО

ГИНКОВ

ГЕОРГИЕВ

17.08.2009г.

 

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково.   

      

за Кмет на Община Хасково:

 

ДИНКО ТЕНЕВ      / П /                                   

Заместник-кмет на Община Хасково

Оправомощен съгласно Заповед № РД-378 /12.04.2024 г.

на Кмета на Община Хасково

 

 

Последна промяна: 17 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!