Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

ЗАПОВЕД

 

РД-387

Град  Хасково 16.04.2024 година

 

 

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94Ф-1293-1 / 11.04.2024г. от Фатма Фикрет Бекир като собственик на имот находящ се в гр. Хасково, ул.“Георги Кирков “№ 76,вх.А,ет.3,ап.7 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за гражданска регистрация.

 

НАЗНАЧАВАМ:

 

Комисия в състав:

1.Пламен Лечев – Секретар  на Община Хасково;

2.Дора Димитрова – Началник отдел „ГРАОН“, Община Хасково;

3.Христина Ванчева–  Юрисконсулт, Община Хасково;

4. Георги Костадинов – Полицейски  инспектор в  РУ на МВР – Хасково;

5.Геновева Христова–    Ръководител  ТЗ ГРАО   Хасково към ГД  ГРАО;

6.Теодора Грозева - Гл.експерт дирекция АКРРС - Областна администрация Хасково

 

Горепосочената комисия в седемдневен срок от издаване  на настоящата заповед да извърши проверка за гр. Хасково, ул.“Георги Кирков “№ 76 ,вх.А,ет.3,ап.7.

За резултатите от проверката, комисията да състави протокол, който да предаде на Кмета на Община Хасково.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на  Динко Тенев – Заместник  кмет на Община Хасково.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица – за сведение и изпълнение.     

 

 за Кмет на Община Хасково:

 

ДИНКО ТЕНЕВ   / П /                                        

Заместник-кмет на Община Хасково

Упълномощен съгласно Заповед № РД-378/ 12.04.2024 г.

на Кмета на Община Хасково

Последна промяна: 17 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!