Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за дерегистрация

 

ЗАПОВЕД

 

РД-995

Град  Хасково 11.09.2023 година

 

 

    Във връзка с  постъпила Молба с  вх.№  25-05-26 /07.09.2023г. от Кина Койнарска – Директор на „Дома за стари хора“ в гр. Хасково относно лица, който имат адресна регистрация на посочения адрес , но не живеят там и предвид обстоятелството,че същите са общинска собственост,съгласно АПОС № 3358 от 04.01.2010г. е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за гражданска регистрация.

 

НАЗНАЧАВАМ:

 

Комисия в състав:

1.Пламен Лечев – Секретар  на Община Хасково;

2.Дора Димитрова – Началник отдел „ГРАОН“, Община Хасково;

3. Богдана Петкова-Василева –  Юрисконсулт, Община Хасково;

4. Георги Костадинов – Полицейски  инспектор в  РУ на МВР – Хасково;

5.Геновева Христова–    Ръководител  ТЗ ГРАО   Хасково към ГД  ГРАО;

6.Теодора Грозева – Гл.експерт дирекция АКРРС - Областна администрация  Хасково

 

Горепосочената комисия в седемдневен срок от издаване  на настоящата заповед да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.99б от ЗГР на извършените адресни регистрации на адрес гр. Хасково , Местност Кенана, „Дом за стари хора“№ 1.За резултатите от проверката, комисията да състави протокол, който да предаде на Кмета на Община Хасково.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на  Динко Тенев – Заместник  кмет на Община Хасково.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица – за сведение и изпълнение.     

 

 СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /П/

 Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 11 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!