Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за дерегистрация

ЗАПОВЕД

 

№ РД - 933

 

Град  Хасково 14.09.2022 година

 

 

  Във връзка с  постъпила молба  вх.№ 94  П-3913-1 /12.09.2022г. от Петра Райкова Тодорова , като собственик на имот находящ се на гр. Хасково, ул.“ Червена стена “№ 5, вх.Б, ет.5, ап.28   относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за гражданска регистрация.

 

НАЗНАЧАВАМ:

 

Комисия в състав:

1.Пламен Лечев – Секретар  на Община Хасково;

2.Дора Димитрова – Началник отдел „ГРАОН“, Община Хасково;

3.Мария Пейкова  –  Юрисконсулт, Община Хасково;

4.Георги Костадинов – Полицейски  инспектор в  РУ на МВР – Хасково;

5.Геновева Христова – Ръководител  ТЗ ГРАО   Хасково към ГД  ГРАО;

6.Теодора Грозева - Ст.експерт дирекция АКРРС - Областна администрация Хасково

 

Горепосочената комисия в седемдневен срок от издаване  на настоящата заповед да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.99б от ЗГР на извършените адресни регистрации на адрес ,гр. Хасково , ул.“ Червена стена “№ 5, вх.Б,ет.5,ап.28   .

За резултатите от проверката, комисията да състави протокол, който да предаде на Кмета на Община Хасково.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на  Динко Тенев – Заместник  кмет на Община Хасково.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица – за сведение и изпълнение.     

 

 СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ       /п/

 Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 15 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!