Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Рехабилитация на водовземни съоръжения

На 18.12.2023 г. започва ремонт на съоръжение:

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НЕОБЛИЦОВАНИ УЧАСТЪЦИ ОТ МАГИСТРАЛЕН КАНАЛ М-1 ОТ НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА „ТРАКИЕЦ” И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ. „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ”ЕАД КЛОН ХАСКОВО, разположено на територията на следните землища: с.Тракиец, с.Конуш, с.Войводово и гр.Хасково,
изпълняван в рамките на процедура № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., с управляващ орган заместник-министъра на земеделието и храните.

Изпълнител на строително монтажните работи е: „ЕЛИТ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ” ЕООД гр.СОФИЯ.
Фирма, упражняваща строителен надзор по време на строителството е: „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД гр.ХАСКОВО. 

Дейностите по проекта ще спомогнат да се гарантира ефективното използване на водните ресурси, чрез въвеждането на нови и съвременни технологии, които ще доведат до реално намаляване на загубите на консумация на вода за напояване в селското стопанство, както и до повишаване на конкурентните предимства на сектора в страната.

Главната цел на проекта е възстановяване на техническите характеристики на хидромелиоративните съоръжения.

Последна промяна: 1 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!