Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Провеждане на обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен дълг от общинско търговско дружество, свързан с изпълнението на Проект „Внедряване на съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение в СБАЛО Хасково ЕООД“

П О К А Н А

 

Уважаеми съграждани, на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг, Община Хасково кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен инвестиционен дълг от СБАЛО Хасково ЕООД, свързан с изпълнението на Проект „Внедряване на съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение в СБАЛО Хасково ЕООД“.

• Размерът на дългосрочния дълг, който СБАЛО Хасково ЕООД има намерение да поеме, е до 7 038 195 лева;

• Начин на финансиране – договор за дългосрочно заемно проектно финансиране на инвестиционните мерки чрез „Българската инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“. Финансирането е осигурено от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Фонд ФЛАГ ЕАД;

• Дългосрочният дълг ще бъде изплащан с бъдещи приходи на СБАЛО Хасково ЕООД;

  • Солидарен длъжник по кредита – Община Хасково;

•  Обезпечение по дълга:

- Особен залог върху размера на всички и на всяко едно от настоящите и

бъдещи парични вземания на “СБАЛО Хасково“ ЕООД по договорите между “СБАЛО Хасково“ ЕООД и Национална здравно-осигурителна каза (НЗОК), действащи към датата на Договора за кредит и върху размера на всички и всяко едно от настоящи и бъдещи вземания на “СБАЛО Хасково“ ЕООД по всички договори, сключени между “СБАЛО Хасково“ ЕООД и НЗОК в периода на датата на Договора за кредит до пълното погасяване на кредита;

- Особен залог върху настоящите и бъдещи парични вземания до 125% от размера на дълга, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Хасково, по чл. 45, ал.1,т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси , както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал.1 ,т 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземания за наличности по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

- Особен залог върху медицинската апаратура закупена със средства от кредита;

- Особен залог върху наличностите - настоящи и бъдещи, по всички сметки на СБАЛО Хасково“ ЕООД.

 

Проектът има следните специфични цели:

  • Подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура в „СБАЛО Хасково“ ЕООД за улесняване на високотехнологичното лечение на пациенти с онкологични заболявания;
  • Осигуряване на по-добри условия и възможности за ранна диагностика на пациентите, страдащи от онкологични заболявания, което да позволи бързо и ефективно лечение с минимални негативни странични ефекти;
  • Постигане на преки медицински и социално-икономически ползи за пациентите и здравната система, осигуряване на по-добро качество на живот на българските граждани и предоставяне на достъп до високотехнологични здравни услуги;
  • Задържане на висококвалифицираните български медицински специалисти и създаване на предпоставки за завръщането на тези, които са напуснали страната.

Очаквани резултати и ползи от реализирането на проекта:

  • Икономически ползи за „СБАЛО Хасково“ ЕООД

            - Увеличаване на приходите;

            -  Спестяване на разходи;

            - Подобрена ефективност;

  • Социални ползи

- По-щадящо лечение за пациентите;

- По-добро сътрудничество с други доставчици на здравни услуги;

- Повишаване на обществената осведоменост;

- Подобряване качеството на живот

Предложеният проект включва следните основни инвестиционни дейности:

•         Изработка на инвестиционни проекти за реконструкция и адаптиране на помещение за лъчева терапия (бункер) за инсталиране на нов линеен ускорител в „СБАЛО Хасково“ ЕООД;

•         Извършване на строително–монтажни работи (СМР) за реконструкция и адаптиране на помещение за лъчева терапия (бункер) за инсталиране на нов линеен ускорител в „СБАЛО Хасково“ ЕООД, както и строителен надзор;

•         Доставка на 1 (един) фабрично нов линеен ускорител с необходимото окомплектоване за работа за нуждите на „СБАЛО Хасково“ЕООД;

•         Подготовка на тръжни документации /юридическа част/ за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП за целите на дейностите по проекта;

•         Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проекта.

Проведени са предварителни разговори с Фонд ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансирането на проекта.

В изпълнение на разпоредбата на чл.15 от Закона за общинския дълг с настоящата покана за обсъждане оповестяваме публично проекта, който ще бъде финансиран чрез поемане на дългосрочен дълг от общинско търговско дружество.

 

Общественото обсъждане ще се проведе на 03.07.2023 г. от 12.00 ч. в зала Хасково, в сградата на Община Хасково.

Файлове

Последна промяна: 19 Юни 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!