Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Общински съвет – Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци.

Уведомление по чл.66 от АПК във връзка с чл.66 от ЗМДТ

На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет – Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г.

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Община Хасково предоставя на населението услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане на битови отпадъци, както и дейности по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2024 г. са предвидени средства в размер на 15 150 080 лв., съгласно проект на предложение за решение на Кмета на Община Хасково до Общински съвет – Хасково относно: Одобряване на план-сметка за разходите от такса битови отпадъци през 2024 г. и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Хасково през 2024 г.

Публичното обсъждане на План-сметката за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г., ще се проведе на 05.12.2023 г., от 12.00 ч. в зала „Хасково“, гр. Хасково, пл. „Общински“ №1.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез общественото му обсъждане, изразяващо се в представяне на писмени предложения по проекта за решение на адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, както и на електронна поща delovodstvo@haskovo.bg, в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково, на основание чл.66, ал.1 от АПК.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на общинска администрация – Хасково или от публикувания проект за решение.

Докладната записка е публикувана на официалната интернет страница на Общински съвет - Хасково, в секция "Докладни записки" - https://haskovo.bg/bg/dokladni-zapiski

Последна промяна: 21 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!