Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления в други направления

Извършване преброяване на популацията на безстопанствените кучета за 2024 г. на територията на община Хасково

Във връзка с необходимостта от извършване преброяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Хасково, в изпълнение на Глава втора, Раздел I от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за…

Рехабилитация на водовземни съоръжения

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НЕОБЛИЦОВАНИ УЧАСТЪЦИ ОТ МАГИСТРАЛЕН КАНАЛ М-1 ОТ НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА „ТРАКИЕЦ” И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ. „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ”ЕАД КЛОН ХАСКОВО

Заповед на Кмета на Община Хасково във връзка със зимното снегопочистване

З А П О В Е Д № РД-1313 / 26.10.2023 год.              Във връзка със снегопочистването и осигуряване на безопасно движение по пешеходните зони в гр.Хасково при зимни условия за експлоатационен сезон ЗИМА 2023/2024, и във връзка с чл.32, ал.1, т.4 от “Наредбата за поддържане…

Общински съвет – Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци.

На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет – Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения…

Провеждане на обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен дълг от общинско търговско дружество, свързан с изпълнението на Проект „Внедряване на съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение в СБАЛО Хасково ЕООД“

Уважаеми съграждани, на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг, Община Хасково кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен инвестиционен дълг от СБАЛО…

Културно събитие на тема „Популяризиране на културната идентичност на ромите – запознаване с ромския бит и култура”

Имаме удоволствието да Ви поканим на Културно събитие  на тема „Популяризиране на културната идентичност на ромите – запознаване с ромския бит и култура”, което ще се проведе на 24 април 2023г. от 10.30 часа в залата на Младежки център, гр. Хасково. Събитието се провежда в рамките на проект „Успяваме заедно”, който се изпълнява от…

Покана за обществено обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Планиране на социалните услуги

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.…

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА ЗА 2022 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

В периода 1-3 февруари 2023 г. се извърши преброяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Хасково, в изпълнение на Глава втора, Раздел I от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по…

Извършване преброяване на популацията на безстопанствените кучета за 2022 г. на територията на община Хасково

Във връзка с необходимостта от извършване преброяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Хасково, в изпълнение на Глава втора, Раздел I от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по…

Уведомление по чл.66 от АПК във вр. с чл.66 от ЗМДТ

На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет – Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения…

Oткриване на процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2022 г. на "СБАЛО - Хасково" ЕООД

.Открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково. Регистриран одитор е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл.20 от Закона за независим…

Заповед на Кмета на Община Хасково във връзка със зимното снегопочистване

Във връзка със снегопочистването и осигуряване на безопасно движение по пешеходните зони в гр.Хасково при зимни условия за експлоатационен сезон ЗИМА 2022/2023, и във връзка с чл.32, ал.1, т.4 от “Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково” и на основание…

Обявление за публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2021 г.

О Б Я В А На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково, Председателят на Общински съвет - Хасково…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!