Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Общинска програма за закрила на детето 2023 г.

Общинска програма за закрила на детето 2023 г.

 

         При разработването на Общинската програма за закрила на детето на община Хасково е взета предвид действащата в страната нормативна уредба, стратегически документи, планове, доклади и споразумения - Закон за закрила на детето и правилникът за приложението му, Закон за социалните услуги и Правилникът за приложението му, Закон за социалното подпомагане и Правилникът за приложението му, Закон за защита от домашното насилие, Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България и актуализирания план за действие за нейното изпълнение, Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023-2026 г.), Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция и Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Общинската  програма  за  закрила  на  детето е съобразена и с редица актове с международен характер: Конвенцията на ООН за правата на детето, Конвенция на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие, както и с общински стратегически документи - Стратегия за развитие на образованието на Община Хасково 2022 г. - 2027 г. и План за изпълнение на Стратегията за периода 2022 г. - 2024 г., План за действие на Община Хасково за интегриране на българските граждани от ромски произход и гражданите, живеещи в сходни на ромите условия за 2021-2023 година и др.

 

С Общинската програма за закрила на детето 2023 г. може да се запознаете в приложения файл: 

Файлове

Последна промяна: 26 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!