Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Областен информационен център

Повече за ОИЦ - Хасково


Наименование на проекта: "Областен информационен център - Хасково"
Бенефициент: Община Хасково
Период на изпълнение: 01.01.2024 г. – 31.12.2029 г.
Бюджет на проекта: 855 409,53 лв, от които 85% Европейско финансиране и 15% Национално съфинансиране.


Кратко описание на проекта:

Проект "Областен информационен център - Хасково" ще осигури ефективното функциониране на ОИЦ - Хасково за периода 2024-2029 г.

ОИЦ - Хасково е част от националната мрежа от 27 ОИЦ, за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България. ОИЦ функционира на принципа на "едно гише" и предоставя безплатно информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги за всички граждани в област Хасково, като работи в активно сътрудничество с местната общност, управляващи органи, местни и регионални администрации, училища, бизнес, медии и др.

Цели на проекта:

 1. Осигуряване на ефективното функциониране и развитие на ОИЦ- Хасково.
 2. Повишаване на видимостта и комуникацията за европейската политика на сближаване, възможностите за финансиране, както и постигнатите резултати по проекти, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ на територията на Област Хасково.
 3. Повишаване на прозрачността при изпълнението на програмите от Споразумението за партньорство на територията на Област Хасково.
 4. Подпомагане на прилагането на интегрирания териториален подход и изпълнението на изискванията на Фонда за справедлив преход в България на територията на Област Хасково.
 5. Повишаване на нивото на информираност за ЕСИФ и ЕФСУ сред широката общественост в Област Хасково.

Основната дейност по проекта е:

„Осигуряване функционирането на ОИЦ Хасково през периода 2024-2029 г.“

ОИЦ-Хасково извършва следните дейности:

1. Провеждане на публични информационни събития в присъствена или дистанционна форма (информационни дни, публични дискусии, национални кампании, публични консултации, и др.) за:

 • съдействие при сформирането на партньорство на регионално ниво в процеса на подготовка на ИТИ, както и провеждане на публични обсъждания;
 • обща информация относно политиките на ЕС, СП, управлението и изпълнението на програмите от СП;
 • предоставяне на специфична информация за възможностите за финансиране по програмите от Споразумението за партньорство и програмите за трансгранично          сътрудничество на потенциални кандидати;
 • разпространение и популяризиране на положителни резултати и добри практики, във връзка с изпълнението на програмите от СП, както и напредъка по програмите,
  с медии и др. заинтересовани лица;
 • подобряване на видимостта и комуникацията на местно и регионално ниво, за популяризиране на въздействието на ЕСИФ и ЕФСУ съвместно с НСОРБ;
 • подпомагане на съвместната информационна кампания на УО на Програма „Развитие на регионите“ и Министерството на енергетиката.
 •  

2. Обслужване на „едно гише“ за осигуряване на информация на заинтересованите лица, относно възможностите за финансиране от ЕФСУ по програмите от Споразумението за партньорство на място, по телефон, на събития, в страницата във Фейсбук или по е-мейл, и предоставяне на възможност за ползване на място на специфична литература и информационни ресурси.

3. Разработване, популяризиране и поддържане на страница във Фейсбук с актуална информация, за да се гарантира наличността на информацията относно ЕСИФ и ЕФСУ;

4. Регулярно публикуване на информация в социалната медия Фейсбук, на сайта на Община Хасково и на портала www.eufunds.bg , за осигуряване на прозрачност за предприетите действия от органите за управление и контрол в Системата относно сигнали/нередности и измами със средства от ЕСИФ и ЕФСУ чрез разпространение на информация и добри практики относно политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, транспорта и данъчното облагане за намаляване на нетните емисии на парникови газове (Европейския зелен пакт), новата политика на сближаване на ЕС и др., особено на регионално равнище;

5. Разработване и разпространение на информационна дипляна;

6. Редовно събиране на информация относно степента на удовлетвореност на бенефициентите от подкрепата, предоставена от ЕСИФ и ЕФСУ чрез анкети, обратни връзки и др.

7. Дейности, осигуряващи ефективна работна среда и условия на труд на експертите от ОИЦ - Хасково, свързани с функциите им в звената за медиация и за публични консултации съгласно Процедурните правила на регионалните съвети за развитие;

8. Други дейности, в съответствие с процедурите за работа на Мрежата, осигуряващи публичността на Мрежата от гледна точка на нейните цели, приоритети и постигнати резултати.

Файлове

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!