Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Областен информационен център

Повече за ОИЦ - Хасково


Процедура № BG05SFOP001-4.007
Договор № BG05SFOP001-4.007-0002-C01
Проект „Областен информационен център – Хасково“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Наименование на процедурата:

„Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“

Наименование на проекта:

"Областен информационен център - Хасково"

Срок на изпълнение:

01.01.2022 – 31.12.2023 г.

Бюджет на проекта:

250 000,00 лв., от които 85% от Европейския социален фонд и 15% Национално съфинансиране.

Кратко описание на проекта:

Настоящият проект с наименование "Областен информационен център-Хасково" е подчинен и съответства изцяло на общите цели на Националния координационен съвет и Споразумението за партньорство за програмен период 2014-2020, а именно: надграждане на постигнатата познаваемост сред обществото за европейската политика на сближаване, възможностите за финансиране, както и постигнатите резултати по проекти, съ-финансирани от фондовете на Европейския съюз; ОИЦ работи за повишаване на прозрачността при изпълнение на програмите и гради широко обществено доверие; подпомага прилагането на Интегрирания териториален подход в Република България.

Проектът допринася за постигане целите на Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ чрез изпълнението на дейност „Осигуряване функционирането на ОИЦ- Хасково през периода 2022-2023г.“ Дейността се изпълняват и чрез активното включване на местните администрации, Дирекция „Бюро по труда“ и Регионалното управление на образованието, средни училища и др., така че информацията относно възможностите за финансиране от тези фондовете да достига до всички потенциални бенефициенти, вкл. младите хора.

При изпълнение на проекта се спазват Хоризонталните принципи на ЕС, приложими към ОПДУ : Партньорство; Насърчаване на равенството между мъжете и жените и недопускане на дискриминация; предотвратяване на дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация; достъпност за хората с увреждания; Устойчиво развитие: подпомагане на развитие на екологосъобразна администрация ,подобряване на условията за бизнес.

Резултатите от изпълнението на проекта се изразяват основно в популяризиране на ЕСИФ, в надграждане постигнатата познаваемост за Европейските фондове и програмите, повишаване прозрачността при изпълнението и управлението на програмите, изграждане на широко обществено доверие и подкрепа, и подпомага прилагането на Интегрирания териториален подход в България. Резултатите се постигат чрез активна целенасочена работа със следните целеви групи: Служителите на ОИЦ; Кандидати и бенефициенти по програмите, финансирани от ЕСИФ; Управляващите органи и МЗ на програмите, финансирани от ЕСИФ; Обществеността.

Цели на проекта:

Общата цел на проекта:

Осигуряване на ефективно функциониране на Областен информационен център-Хасково, предоставящ информация на гражданите и популяризиране възможностите, които Европейският Съюз предоставя през програмен период 2014-2020 г, и подпомагане прилагането на интегрирания териториален подход в Р България

Конкретните цели на проекта са:

• популяризиране на ролята на Европейският съюз и информиране за възможностите за финансиране по програмите;

• осигуряване на максимална прозрачност в процеса на изпълнение и управление на програмите;

• изграждане и поддържане на високо обществено доверие към процесите по изпълнение и управление на Споразумението за партньорство и програмите;

• повишаване информираността на гражданите, достъпността до информация и популяризиране възможностите, които Европейският съюз предоставя през програмен период 2014-2020 за всички социални, етнически и възрастови групи в област Хасково.

Основната дейност по проекта е:

„Осигуряване функционирането на ОИЦ Хасково през периода 2022-2023 г.“

ОИЦ-Хасково предоставя следните безплатни услуги:

Разпространение на обща информация относно политиките на Европейският съюз, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове;

Предоставяне на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

Организиране на събития, включително и онлайн, за популяризиране на програмите, съ-финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, съобразени със специфичните нужди на областта, потенциалните бенефициенти и възможностите за кандидатстване по отворени процедури;

Събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики във връзка с Европейските структурни и инвестиционни фондове;

Разпространение на информационни и рекламни материали относно целите, начините и възможностите за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България;

Сътрудничество с управляващите органи на програмите и работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация на Европейския съюз, във връзка с изпълнение на функциите им;

Подпомагане на потенциалните кандидати и бенефициентите при работа с Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020;

Участие на ОИЦ в експертния състав (звеното за медиация и звеното за публични консултации) към Регионалните съвети за развитие във връзка с прилагането на Интегриран териториален подход в България през периода 2021-2027г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции.

Файлове

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!