Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Приключи изпълнението проект „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“

Приключи изпълнението на проект „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.12-0004-C01 от 15.10.2020 г. Стойността на проекта е 2 072 687,82 лв.

На официална церемония днес кметът на община Хасково Станислав Дечев и представител на фирмата-изпълнител на проекта Делчо Кирчев прерязаха лентата за откриване на обекта. „Удовлетворен съм, че успяхме да завършим този проект. Искам да благодаря на фирмата-строител, защото срещнахме изключително много трудности в хода на работата. Въпреки това успяхме да преодолеем пречките, включително и повишението на цените заради инфлацията“, каза кметът Станислав Дечев. „Благодаря на екипите на община Хасково, които работят по този проект и по следващия, който го надгражда. Надявам се, че с изграждането на новата социална инфраструктура в тази част на града, да дадем пример за един по-добър начин на живот“, заяви градоначалникът.

Проектът система от комплексни дейности за осигуряване на подслон и нормални условия на живот на маргинализирани групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени и които на практика нямат друга алтернатива.

Изпълнени са мерки за изграждане на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението, благоустрояване на околното пространство, създаване на достъпна архитектурна среда, обзавеждане и оборудване на помещенията. Социалната инфраструктура представлява три сгради на четири етажа с по 16 апартамента (общо 48 апартамента). Социалните жилища се разграничени от общия общински жилищен фонд, като определянето на наема се базира на принципа за осигуряване на достъп до жилище на най-крайно нуждаещите се, което ще позволи освен фактическото ползване на жилище, така и задоволяване на необходимите битови потребности на неговите ползватели. Мерките за осигуряване на социални жилища за маргинализирани групи ще бъдат съчетани с други видове мерки, включително в областта на образованието, здравеопазването, социалното приобщаване и заетостта, което само по себе си води до прилагането на интегриран подход. Допълнителните мерки са финансирани от интегриран проект „Успяваме заедно“, който се изпълнява от Община Хасково по оперативна програма „Човешки ресурси“ и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Общинските социални жилища, изградени със средства по Оперативна програма „Региони растеж“ 2014-2020г., по своето предназначение ще служат за настаняване под наем на следните три целеви групи лица:

1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия: лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка;

2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания;

3. Хора в риск от бедност и социално изключване.

Услугата за настаняване е уредена с Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково, Глава седма: Стопанисване, финансиране, управление, ред за настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социалните жилища, изградени със средствата по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Срокът за настаняване е определен в проекто - договора за отдаване под наем и е за три години. Стопанисването и поддържането на сградния фонд на социалните жилища и прилежащите площи, изградени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., се осъществява от Община Хасково.

Проектът разрешава частично един наболял проблем, валиден за всички български общини - задоволяване нуждите от жилища на маргинализираните групи в това число и роми. Осигуряването на социална инфраструктура дава сигурност на представителите на целевата група, които в последствие ще могат да насочат усилията си за реализация в обществения живот.

Конкретните резултати от изпълнението на проекта са:

  • Изграждане на жилищни сгради за жители от уязвимите групи- 3 броя;

- Осигурен достъп на хора с увреждания;

- Благоустрояване на околното пространство;

- Доставено обзавеждане и оборудване и за трите сгради;

  • Осигуряване на достъп до здравни, образователни и социални услуги и достъп до пазара на труда за хора в неравностойно положение, чрез осигуряване на допълващи социални услуги за наемателите.
Последна промяна: 1 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!