Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 Г. НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ХАСКОВО“ ЕООД

О Б Я В Л Е Н И Е
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от Закона за счетоводството, чл.8 от Закона за независимия финансов одит, чл.146 от Търговския закон, чл.10, ал.1, т.16 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково със свое Решение № 17 от 22.12.2023 г.:

1. Открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково. Регистриран одитор е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл. 20 от Закона за независим финансов одит.

2. Определя правилата и необходимите документи за участие в избора на независим финансов одитор на търговското дружество със 100% общинско участие, както следва:

Заявление/оферта за участие в процедурата с кратко представяне дейността на одитора /свободен текст/;

Документ/диплом/, удостоверяващ правоспособността за извършване на одитна дейност /заверено копие/;

Ценово предложение без ДДС за одитиране на търговското дружество, което да бъде в отделен, непрозрачен плик;

Декларация за конфликт на интереси;

Декларация, че отговарят на изискванията на чл.65, ал.3 и ал.4 от Закона за независим финансов одит;

Застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност“ на регистриран одитор, с изключение на случаите по чл.31, ал.7 от Закона за независим финансов одит.

3. Определя срок за подаване на документите за участие в процедурата по избор на независим финансов одитор до 10 дни от деня на публикуване на обявата за избор на независим финансов одитор на официалната страница на Община Хасково и Общински съвет - Хасково.

4. Документите за участие в процедурата за избор на регистриран одитор се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Хасково. Върху плика участникът записва „Участие в процедура: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО на „СБАЛО“ ЕООД – гр. Хасково за 2023 г.“ Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

5. Офертите за участие се оценяват и класират според критерия „най-ниска цена“, изразена чрез обща стойност на ценовото предложение в лева без ДДС.

6. Общински съвет – Хасково възлага на ПК по бюджет и финанси да разгледа документите за участие и да представи пред Общински съвет одобрените кандидати със съответните ценови предложения.

7. Когато няма подадени документи за участие в процедурата, ПК по бюджет и финанси прави предложение да се удължи срока за подаване на заявления с още 10 дни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 2 Януари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!