Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково започва изпълнението на дейностите по проект „Преход към климатично устойчиви общности“

Проектът е разработен в отговор на провежданата политика на Община Хасково, в която намаляването на енергийното потребление, подобряването на общинската инфраструктура, повишаването на качеството на живот и устойчивото развитие са поставени като основни приоритети. Проектът се осъществява по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, с програмен оператор МОСВ.
Той се реализира от Община #Хасково в партньорство с Oбщинa #Стамболово, Община #Маджарово и Интернешенъл Девелопмънт Норуей АС, #Норвегия, които съвместно ще осъществят последователни дейности за устойчиви политики за намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на #климата. Днес партньорите по проекта общините Хасково, Стамболово и Маджарово #заедно представиха дейностите, които ще бъдат изпълнени през следващите 22 месеца.
Проектът „Преход към климатично устойчиви общности“ е естествено продължение на изпълнявания до момента проект „Рехабилитация и модернизация на системи за улично осветление на община Хасково“. Предстои да бъдат приложени иновативни пилотни мерки в областта на енергетиката и екологията, с краен резултат намаляване на емисиите от парникови газове и популяризиране на екологични технологични решения в ежедневието на жителите на територията на Хасково, Стамболово и Маджарово.
✅Първата мярка е интеграция на зелен водород към сградата на Дом за стари хора „Кенана“ в Хасково. Предвидено е да се интегрира водородна система към котелното стопанство на Дом за стари хора „Кенана“, заедно с хибридна фотоволтаична система. Тя позволява производството на високоенергийно гориво на място, икономия на конвенционалното гориво с около 40% и намалява вредните емисии – SO2 (серен диоксид) с до 30%, CO2 с до 30%, NOX (азотен диоксид) с до 25%, PM (фини прахови частици) с 6 до 8 пъти. Ще се достави и монтира и хибридна фотоволтаична система за отопление от енергия от възобновяеми (ЕВИ), която ще бъде проектирана по начин, гарантиращ използването на ВИ само за собствено потребление.
✅Втората мярка предвижда инсталиране на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване в 3 детски градини в с. Динево, с. Малево и с. Узунджово на територията на община Хасково и детска градина „Звездичка“ с пет филиала на територията на община Стамболово.
✅Третата мярка е свързана с изграждане на зелена инфраструктура с цел намаление на количеството на отичащите се поройни дъждове благодарение на естествената способност на задържане и поглъщане, свойствена на растителността и почвите. Тук са включени дейностите:
- Засаждане на 500 люлякови фиданки в югоизточния край на Младежки хълм Ямача. Почвата на терена е бедна и силикатна. Рекултивацията с #люляк ще позволи задържане на почвата и предотвратяване на ерозията. Мярката ще доведе до запазване на биоразнообразието, улавяне на вредните вещества от атмосферата и смекчаване на климатичните промени. Предвидената дейност отговаря на предизвикателствата на протичащите климатични промени и тяхното минимизиране и ще допринесе за изпълнение на третия приоритет на ПИРО – Хасково 2021-2027, стратегическа цел "Развитие на зелени инвестиции и кръгова икономика, енергиен преход и др."
- Озеленяване на кръгово кръстовище и зацветяване с рози на паркови площи в град Маджарово.
✅Другите дейности предвиждат изграждане на институционален капацитет на общинско ниво за успешно изпълнение и управление на дейностите и мерките в областта на измененията на климата и разработване на стратегически документи за синергичен подход по отношение на политиките за околна среда. Целта е да се осигури прилагането на нов интегриран подход на планиране и отчитане на дейностите в областта на енергията и климата, като съвместни политики между общините.
Общата стойност на проектното предложение е 914 591.72 лв., безвъзмездно финансиране, а срокът за изпълнение е 22 месеца.
Проектното предложение се изпълнява по процедура BGENVIRONMENT-4.004 Открита покана № 3 „Климат“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014- 2021.

Последна промяна: 24 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!