Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково обявява прием на документи на желаещи за настаняване в социални жилища, които да бъдат включени в дейности, свързани с обучения и субсидирана заетост

От 01.09.2022 г. Община Хасково обявява прием на документи за потенциални потребители в социални жилища, изградени по проект „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“ по процедура BG16RFOP001-1.012 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково“. Социалните жилища са жилища- общинска собственост, които са предвидени за настаняване на определена целева група, включваща уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на общината.

За социалните жилища могат да кандидатстват представители на следните целеви групи:

1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия - лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка, и в същото време отговарят на следните критерии:

·  Живеят на улицата или на публични места, без осигурен подслон;

·  Нямат обичайно място за пребиваване, които използват за нощуване приюти или други услуги за временно настаняване;

·  Обитават жилище, което не отговаря на законоустановените стандарти за жилищно строителство и проектиране;

·  Обитават жилище, което не е електрифицирано, няма достъп до питейна вода, канализация и др.;

·  Обитават пренаселено жилище, при което на един член от семейството се пада по-малко от:

- за едночленно семейство -1 стая;

- за двучленно и тричленно семейство -2 стаи;

- за четиричленно семейство -3 стаи;

- за петчленно и по-голямо семейство - по 1 помещение на член на семейството.

2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания;

3. Хора в риск от бедност и социално изключване - лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време. Семейството включва съпрузите, ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 26-годишна възраст /родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак/.

Настоящия подбор на потребители е необходим във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.056-0014-C01 „Успяваме заедно“ по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - компонент 2, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014-2020г., който е обвързан с проект „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“ по процедура BG16RFOP001-1.012 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково“.

Желаещите за настаняване в социалните жилища, които отговарят на горепосочените условия ще бъдат включени в дейности по проект BG05M9OP001-2.056-0014-C01 „Успяваме заедно“, по който се предвижда: подобряване на жизнения стандарт, социално включване, нов избор на модел на живот и бит, приобщаване към общността, равнопоставеност по-отношение на другите, възможност за обучение, активно участие на пазара на труда, подобряване на здравния статус и нов старт в живота.

Файлове

Последна промяна: 12 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!