Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково обявява конкурс за избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Хасково, при следните условия:

Минимални изисквания:

 • висше образование, степен „магистър”;
 • управленски опит: минимум 1 година;
 • професионален опит: минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на поне един проект с европейско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове; или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги; опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари конференции и др;
 • допълнителна квалификация:

            • компютърна грамотност–MS Office, Internet, други софтуерни продукти и приложения (доказва се с диплома или сертификат);

            • владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

 

Основни задължения  и отговорности:

 - Планира, организира, ръководи и контролира дейността на останалите членове на екипа на ОИЦ в сътрудничество с ръководителя на проекта в съответствие с конкретните изисквания и указания, възложени от отдел „Информация и комуникация", дирекция ЦКЗ в АМС;

- Работи в звеното за (медиации или публични консултации), част от експертния състав към регионалните съвети за развитие във връзка с прилагането на Интегриран териториален подход в България през периода 2021 - 2027 г. и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции;

- Сътрудничи на Управляващите органи (УО) на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, при организирането на инициативи за информация и публичност;

 - В цялостната си дейност спазва изискванията на Процедурен наръчник за работата на 27- те ОИЦ и длъжностната характеристика на позиция Управител на ОИЦ, а във връзка със задълженията по подхода ИТИ се спазват процедурите, изготвени от УО на ПРР.

Провеждане на конкурса:

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
 2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
 3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.
 4. Необходими документи:
 • професионална автобиография на български, в Europass форматдостъпна на: http://europass.cedefop.europa.eu/img/dvnamic/cl344/type.FileContent.file/CVTemplate%20bg%20BG.tloc ;
 • копия от документи, доказващи придобитата образователно-квалификационна степен – диплома и приложенията към нея;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка);
 • копия от документи, доказващи квалификация и умения - трудови/граждански договори, трудови/ служебни/ осигурителни книжки/ сертификати/ удостоверения/ референции, извадки от системата ИСУН и др, доказващи изпълнение на изискванията;
 • копия от документи, доказващи минимален управленски и експертен опит –трудова/служебна или осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за работа по проект(и), извадки от системата ИСУН и др. документи, доказващи изпълнение на изискванията.

Кандидатите могат да се запознаят с Длъжностната характеристика за длъжността  “Управител на ОИЦ” на място в община Хасково, пл. “Общински” 1, ст. 309, всеки работен ден от 09,00 до 17,00 часа или на официалната електронна страница на Община Хасково www.haskovo.bg.

 

Основна заплата: 2428.35 лв

За длъжността   „Управител на ОИЦ”  ще бъде подписан трудов договор по реда на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за срок до 31.12.2023г. на 8 часов работен ден, с шест месечен изпитателен срок в полза на работодателя.

 

Място на подаване на документите: Община Хасково, 6300 град Хасково, пл. “Общински” 1, ст. 309, всеки работен ден от 09,00 до 17,00 часа.

 

Срок за подаване на документи: 05.12.2022 г., включително.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община Хасково, на официалната електронна страница на Община Хасково www.haskovo.bg , както и на Единния портал: : www.eufunds.bg.

 

 

 

Файлове

Последна промяна: 3 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!