Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково е без задължения по кредити и други външни финансирания

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково днес се проведе публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2022 г.

Като прецедент за първи път от 1997 г. насам ЗДБРБ беше приет от НС през годината, за която се отнася и беше обнародван в ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г. Този факт  повлия върху изготвянето и приемането на общинския бюджет. Местният бюджет  беше приет с Решение на ОбС - Хасково № 582 от 15.04.2022 г, в начален размер по приходната  и по разходна част – 120 002 022 лв. В хода на годината бюджетът на Община Хасково претърпя промени и в резултат утвърденият план на бюджета за 2022 г. достигна 138 301 313 лв. или ръст за отминалите дванадесет месеца с 15.25 %.

Приходи

През периода в държавни дейности са получени приходи в размер на 1 274 918 лв. В местните дейности - изпълнието  е 99.74 %, при заложени приходи от 31 609 870 лв. към края на четвъртото тримесечие на 2022 г. са отчетени 31 526 955 лв. За сравнение през същия период на 2021 г. са получени 29 610 574 лв. Наблюдава се известно преодоляване на отрицателното влияние на ковид-кризата върху общинските финанси, въпреки наличието на известни спадове. Абослютната стойност на разликата по общите приходи от местни дейности  спрямо предходната година е в размер на 1 916 381 лв. посока увеличение.

Разходи

Отчетът към 31.12.2022 г. на разходите по бюджета на община Хасково е в размер на 117 356 403 лв., в това число: за делегирани държавни дейности –  74 713 137 лв., за местни дейности – 41 729 470 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 913 796 лв. Не са нарушени финансовите показатели по чл. 130а от ЗПФ. В държавните дейности няма проблеми с разплащанията и по бюджетните им сметки и е спазено фискалното правило за използване на временно свободните средства по бюджета за извършване на разходи и други плащания. В местните дейности няма закъснения в изплащането на задължения. Изключвайки инвестиционните разходи, се наблюдава преобладаващ дял на разходите за външни услуги, вода, горива, енергия, обуславяно от инфлационните процеси и достигнатите високи ценови равнища. Драстична стойност имат вложенията за текущи ремонти дейности на стойност близо 2.6 млн. лв. Разплатените капиталови вложения на община Хасково към 31.12.2022 г. възлизат на 16 268 817 лв., в т.ч. със средства от ЕС 3 993 555 лв. или над 10.45 % от общите разходи.

Към 31.12.2022 г. Община Хасково е без наличини задължения по кредити и други външни финансирания.

Просрочените вземания на общината са в размер на 8 739 124 лв., като те са намалели спрямо миналата година с 312 388 лв.

Успешно е приключена одитната дейност върху годишния финансов отчет на Община Хасково за 2022 г. на Сметна палата като очакваме становището да изразява най-високата възможна степен за заверка.

 

 

Последна промяна: 28 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!