Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обществено обсъждане на предложението за планиране в Община Хасково на социалните услуги на общинско и областно ниво

Обществено обсъждане на Предложението за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, се проведе днес в зала „Хасково“. То е в изпълнение на чл. 42, ал.1 и ал.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги.

Обект на обсъждането беше Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Анализът на потребностите е разработен въз основа на критериите за всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, посочени в Наредбата за планирането на социалните услуги. Основните и официални източници на информация за извършването на анализа са: Национален статистически институт, както и всички органи, които по силата на закон имат право да събират и администрират съответните данни. Периодът за изготвяне на анализа е от декември 2022 година до януари 2023 година.

Целите и задачите на проучването в Община Хасково, за изготвяне на анализ на потребностите от социални услуги са следните:

  • Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво цели осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата на територията на общината, които изцяло съответстват на приоритетите на държавната политика;
  • Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;
  • Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет.

На територията на Община Хасково действат различни видове социални услуги:

-           Дом за стари хора – социалната услуга осигуря 24-часова грижа за настанените потребители, както и задоволяване на ежедневните потребности, чрез балансирано хранене, здравно обслужване, социална подкрепа, организиране на свободното време и установяване на лични контакти.

-           Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – на територията на Община Хасково има двa функциониращи ЦНСТДМУ. Социалната услуга е от резидентен тип, в която  се предоставя  24- часова грижа за потребителите в среда максимално близка до семейната.

-           Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, за които към момента на настаняването не е възможно да бъдат отглеждани в биологично семейство, в семейство на близки или роднини или в приемно семейство.

-           Център за обществена подкрепа със Спешен прием - е социална услуга, която извършва дейности предназначени за деца от 0 до 18 години и семействата им свързани с предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, услуги от резидентен тип или приемни семейства, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца в биологичните им семейства, социално и психологическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и семействата им, консултиране и подкрепа на семейства за развитие на родителските способности и умения за успешно справяне с възпитанието и отглеждането на децата, обучение и подкрепа на кандидат осиновители, осиновители и осиновени деца, подкрепа и обучение в умения за самостоятелен живот  на деца настанени в приемни семейства и услуги от резидентен тип.

-      Дневен център за деца и младежи с увреждания – социалната услуга осъществява комплексна корекционно-логопедична-психологична и възпитателна работа, рехабилитация, трудотерапия, здравни грижи и социализация на деца от 3 до 18 години и младежи  с умствени и физически увреждания.

-         Дневен център за пълнолетни лица с увреждания -  услугата осъществява комплексна трудотерапевтична работа, рехабилитация, здравни грижи и социализация на пълнолетни лица с умствени и физически увреждания.

-           Дневен център за стари хора - предоставя комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за задоволяване на ежедневните и здравните потребности на възрастните хора, както и на потребностите от организация  на свободното време, на личните и социални контакти.

На територията на Община Хасково има 5 социални услуги, които са финансирани с европейски средства и предстои да станат делегирана от държавата дейност.

-        Общностен център за подкрепа на деца и родители – осъществява услуги за Ранно детско развитие – консултантска дейност, рехабилитация за деца с двигателни затруднения, групова и индивидуална работа с родители и деца с проблеми в развитието.

-          Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства - предоставя на децата необходимата професионална подкрепа от специалисти в комбинация с обучителни, игрови, рехабилитационни и терапевтични дейности.

-           Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст - социална услуга от резидентен тип, в която се предоставя  24-часова грижа за потребителите.

-           Център за грижа за лица с психични разстройства – социалната услуга е от резидентен тип. Предоставя 24-часова грижа на настанените лица в услугата.

-        Приеми ме 2015 -  Приемната грижа включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.

Последна промяна: 6 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!