Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение на Общински съвет - Хасково № 511/17.12.2021 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 24

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 17.12.2021 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 511

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „а“, във вр. с чл. 62 и чл. 66 от ЗМДТ, Заповед №1858/21.10.2021 г. и чл. 16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, Общински съвет –Хасково реши:

  1. Одобрява План-сметка за необходимите разходи за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Хасково за 2022 година, съгласно Приложение № А, неразделна част от настоящото решение.

 

  1. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г. както следва:

1. За населението на гр. Хасково и за жилищата на предприятия – в размер на 3.50 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

- за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 1.3 ‰;

- за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1.2 ‰;

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1 ‰;

 

2. За населението и за жилищата на предприятия в IV зона и местностите „Кенана“, „Куба“ и „Туристическа хижа“ – в размер на 3.50 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

- за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 1.3 ‰;

- за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 1.2 ‰;

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1 ‰;

 

3. За населението и за жилищата на предприятия в V зона – в размер на 2.00 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1 ‰;

-  за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 1 ‰;

 

4. За населението в селата на Община Хасково – в размер на 5.00 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

- за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 3 ‰;

- за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 2 ‰;

 

5. За всички нежилищни имоти на предприятия, както следва:

5.1. Когато в установения срок не е подадена декларация по чл. 15, ал. 2 и чл. 17, ал. 3 от Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, деклариран е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или, когато не може да се установи броя на използваните съдове, се заплаща годишна такса в размер на 13 ‰ /промила/ върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти, по видове, както следва:

- Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им – 9,5 ‰ /промила/

- Третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации/поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО/ – 1,5 ‰ /промила/

- Поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината – 2,0 ‰ /промила/

 

5.2. В зависимост от вида и броя на деклариралите съдове за изхвърляне на битови отпадъци на предприятията - размера на таксата е както следва:

За събиране и транспортиране на битови отпадъци:

- за кофа 110 л.                          -   550 лв.

- за контейнер тип „Бобър“       - 1 560лв.

- за контейнер с обем 4 м.3      - 1 560лв.

 

За третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – в размер на 1.50‰ /промила/ върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти.

За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – в размер на 2.0‰ /промила/ върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Файлове

Последна промяна: 11 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!