Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение на Общински съвет - Хасково № 239/19.12.2008 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19.12.2008 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 239

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, Общински съвет – Хасково изменя Наредбата за определяне размера на местните данъци в община Хасково, както следва:

§ 1 Чл. 4 Размерът на данък недвижими имоти е 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

§2 Чл. 5 придобива следната редакция:

„Чл.5 Размерът на данък върху наследствата поотделно да всеки наследник или заветник е, както следва:

1. За братя и сестри и техните деца – 0,8 на сто за наследствен дял.

2. За лица извън посочените в т. 1 – 6,6 на сто за наследствен дял.“

§3 Чл. 6 придобива следната редакция:

Чл.6 (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44(2) от ЗМДТ, данъкът се начислява върху оценката на прехвърленото имущество в размер на:

а) 0,8 на сто, при дарение между братя, сестри и техните деца.

б) 6,6 на сто при дарение между лица извън посочените в буква “а” .

(2) При възмездно придобиване на имущество, данъкът е в размер 2,6 на сто върху оценката на прехвърленото имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.”

§4 Чл. 8, т. 38, придобива следния вид:

т. 38 Обучение на водачи на МПС – данъкът се определя за брой моторно средство:

гр. Хасково                                       села

а) мотопеди, мотоциклети                        440 лв.                                        440 лв.

б) други МПС                                                920 лв.                                        920 лв.

§5 Раздел Преходни и заключителни разпоредби се изменя, както следва:

„§1 До 31.12.2008 г. данъкът при придобиване на имущества и данъкът върху наследствата се определят въз основа на процента от 2008 г.

§2 (1) За 2009 г. първата вноска за данък недвижими имоти и първата вноска за данък върху превозните средства се внасят в срок от 01 март до 30 април.

(2) На предплатилите за цялата година до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

§3 (1) Лицата, които се облагат с патентен данък подават декларации до 31 януари 2009 г. Първата вноска за патентния данък се внася до 31 януари 2009 г.

(2) На предплатилите за цялата година до 31 януари се прави отстъпка 5 на сто.”

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Делян Делчев/

Последна промяна: 11 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!