Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проект: „Реконструкция и разширяване на детска градина № 17 „Иглика “, гр. Хасково“

                           Министерство на образованието и науката                     

 

ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА“

(2020-2022 г.)   

Проект: „Реконструкция и разширяване на детска градина № 17 „Иглика “,  гр. Хасково “,,

 

Програма:

„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на  детски ясли, детски градини и училища“

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Модул 1:

„Изграждане на нови сгради за детски ясли и детски градини, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“

Вид на проекта:

Инфраструктурен

Времетраене на проекта (в месеци):

28

Стойност на договора:

628 320,00 лв.

Национално финансиране:

                        Собствено финансиране:

600 000,00 лв.

28 320,00 лв

Одобрен с Решение на МС:

№ 543 от 03.08.2020 г.

Крайна дата на проекта:

31.12.2023 г. (С Решение на Министерски съвет № 840 от 27.10.2022 г. е прието удължаване на срока за изпълнение на Програмата с 2 (две) години – 2023 и 2024 г.)

Цел на проекта:

Целта на проектното предложение е създаване на материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за  пребиваване, отглеждане, възпитание  и обучение на децата в ДГ № 17  „Иглика“ в това число и яслена група.

Специфични цели:

 1. Откриване на нова група в детската градина с цел осигуряване на достъп на всички деца да получат предучилищното си образование.
 2. Осигуряване на достъп до образование на 23 деца в най-голяма близост до местоживеенето им.
 3. Осигуряване на безопасни условия за обучение и възпитание в детската градина.
 4. Създаване на условия за развиващо обучение, което да осигурява изява на детските способности и дарования.
 5. Равен шанс и достъп до образование.

 

Резюме на проекта:

Проектното предложение предвижда реконструкция на сградата на ДГ №17 „Иглика” – „Иглика 1”, ул. ”Червена стена”.  Целта е създаване на материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за  пребиваване, отглеждане, възпитание  и обучение на децата в ДГ № 17 „Иглика“ в това число и яслена група. Проектното предложение съответства на общинския план за развитие на гр. Хасково и на основната цел на Програмата на МОН.

Целеви групи:

Жители на гр. Хасково

Млади семейства с малки деца.

Деца дo 7 годишна възраст.

                                                  Дейности:

Дейностите по проекта включват:

 1. Организация на проектните дейности;
 2. Провеждане на обществени поръчки, избор на изпълнител и  сключване на договори;
 3. Инженеринг, включващ проектиране, СМР и авторски надзор;
 4. Строителен надзор;
 5. Въвеждане обекта в експлоатация;
 6. Предприемане на мерки за информация с цел информиране на широката общественост с програмата, целта на проектното предложение и постигнатите резултати.

                              Очаквани резултати:

С изпълнението на проекта ще се намали недостигът на места в детската градина. Ще бъдат създадени условия за въвеждане на задължително предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст в по-голяма близост до местоживеенето им.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват:

 1. Една новооткрита група в детската градина;
 2. 23 ново-разкрити места в детски градини за района;
 3. Осигуряване на безопасни условия за обучение и възпитание в детската градина.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект „Реконструкция и разширяване на детска градина №17 „Иглика “,  гр.  Хасково “

По модул 1  „Изграждане на нови сгради за детски ясли и детски градини, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“  програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на  детски ясли, детски градини и училища“

Последна промяна: 22 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!