Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Подкрепа за деинстуционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура

 

                                     


ДОГОВОР № BG16RFOP001-5.001-0025-С01

Проект „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ХАСКОВО“

 

ОБЩА  СТОЙНОСТ: 814 271,12 лв.

Безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма Региони в растеж, Приоритетна ос Регионална социална инфраструктура

НАЧАЛНА ДАТА:    30.01.2018 г.

КРАЙНА ДАТА:       30.01.2020 г.

ОСНОВНА ЦЕЛ:

 • Oсигуряване подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в Община Хасково, които да заменят институционалния модел на грижата на децата с грижа в близка до семейната среда в общността и да гарантират правото на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните потребности..

ДЕЙНОСТИ:

 • Организация, управление и вътрешен мониторинг на проекта;
 • Изграждане на инфраструктура за разкриване на нови социални услуги в общността в Община Хасково;
 • Разширяване капацитета на съществуващ Център за обществена подкрепа;
 • Упражняване на строителен надзор на обектите на интервенция;
 • Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за социалните услуги в общността;
 • Осигуряване на информация и комуникация по проекта.

ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ:

 • Подобряване на регионалната социална инфраструктура за деинституционализация и условията за модерни и достъпни социални услуги за деца
 • Разширяване на капацитета на функциониращ Център за обществена подкрепа;
 • Изграждане, обзавеждане и оборудване на Нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;  
 • Изграждане, обзавеждане и оборудване на Ново преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст;

           

проект BG16RFOP001-5.001-0025-С01
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково“,
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Последна промяна: 12 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!