Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Национална програма за заетост на хората с увреждания на работодатели/органи по назначаването , в съответствие с разпоредбите на чл. 44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

                                                    

 

Национална програма за заетост на хората с увреждания на работодатели/органи по назначаването , в съответствие с разпоредбите на чл. 44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

 

Проект: Модернизиране и приспособяване на работни места в съответствие с потребностите на лица с трайни увреждания, служители на Община Хасково

 

Програма:

Национална програма за заетост на хората с увреждания на работодатели/органи по назначаването, в съответствие с разпоредбите на чл. 44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Компонент 2:

Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст

Вид на проекта:

Социален

Времетраене на проекта (в месеци):

4

Стойност на договора:

29 473 лв.

Национално финансиране:

Собствено финансиране:

29 473 лв.

0.00 лв.

Одобрен с Решение на МС:

Утвърдена със Заповед №  РД01-183/ 12.03.2020 г.

на Министъра на труда и социалната политика, Изменена със Заповед №РД-01-23/29.01.2021 г. на Министъра на труда и социалната политика

Цел на проекта:

Целта на проекта е насърчаване и подпомагане на работодателите, съответно органите по назначаване, за създаване на условия за заетост, наемане на работа и/или повишаване на пригодността за заетост на хората с трайни увреждания.

Специфична цел:

Модернизация и подобряване на условията на труд в Община Хасково за служители на администрацията с трайни увреждания, имащи специфични потребности спрямо здравословното им състояние, вида и степента на увреждане. 

Резюме на проекта:

Проектното предложение предвижда модернизация и приспособяване на шест работни места на лица с трайни увреждания в административната сграда на Община. Целта е да се създаде материална база, която гарантира здравословни и качествени условия на труд чрез технологично обновяване на оборудването/ техническите средства, в съответствие с текстовете на ЗХУ и Правилника за прилагането му.

Целеви групи:

Служители на администрацията в Община Хасково с трайни увреждания.

Дейности:

 1. Дейностите по проекта включват:
 2. Приспособяване на работното място в отдел ГРАОН ;
 3. Приспособяване на работното място в отдел „Здравеопазване и социални дейности” ;
 4. Приспособяване на работното място в отдел „Счетоводство”;
 5. Приспособяване на работното място в сектор „Контрол, обществен ред и законност“;
 6. Приспособяване на работното място в отдел „Събиране, отчитане и контрол на приходите“;
 7. Приспособяване на работното място в отдел „Отчитане на приходи и обслужване на данъкоплатци;

Очаквани резултати:

С изпълнението на проекта ще се подобрят условията на труд на служителите на администрацията в Община Хасково с трайни увреждания, имащи специфични потребности спрямо здравословното им състояние, вида и степента на увреждане.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват:

 1. Повишена пригодност за заетост на хора с трайни увреждания.
 2. Осигуряване на устойчива заетост на хора с трайни увреждания.
 3. Доставени и предоставени за ползване от служител на Община Хасково, технически средства и оборудване.
 4. Пълноправно включване на хората с трайни увреждания в работоспособна възраст в обществения живот за период от 36 месеца, съгласно изискванията на Методиката.
Последна промяна: 15 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!