Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мерки за овладяване популацията на безстопанствени кучета

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

 

За изпълнение дейностите по „Програма овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Хасково“ за 2021 г.

Регулиране популацията на безстопанствени кучета, е един в голяма степен национален проблем, който има повече социален, отколкото екологичен характер.

В изпълнение на Закона за защита на животните /ЗЗЖ/ в Община Хасково е разработена „Програма овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Хасково 2021-2025 г.“, приета с Решение № 515 от 17.12.2021 г. по Протокол № 24 на Общински съвет-Хасково.

Целта на приетата програма е установяване на контрол върху популацията от домашни и безстопанствени кучета, като се гарантира здравето на хората и безопасността на градската среда.

Направените наблюдения и анализи показват, че основен източник на безстопанствени кучета са не самите безстопанствени кучета, а домашните кучета. Това показва, че трябва да се наложи строг контрол върху домашните кучета – ветеринарна и административна регистрация и стерилизация на по голяма част от тях.

Регистрацията на домашни кучета и стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на нежелани животни от дома към улицата .

Финансовите проблеми на населението и проблемите в обществото, през последните години доведоха до отслабване на контрола върху домашните кучета, който се явява и непрекъснат източник на нови бездомни животни, освен тези, който вече са на улицата.

Според закона ограничаването на кучешката популация може да става, чрез затваряне на животните в приюти или чрез кастриране. И двата метода изискват големи за размерите на Общинския бюджет средства, а направените опити с кастрация, не водят до желания резултат, който би се получил.

Към момента изпълнението на общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета е частична, с което не се постигат задоволителни резултати.

Дейностите по овладяване популацията на безстопанствените кучета са насочени в две основни направления:

  • Регистрация на домашните кучета и контрол над собствениците с цел блокиране притока от дома към улицата;
  • Масова кастрация, ваксиниране, обезпаразитяване, маркиране и връщане на животните по местата на залавянето им или настаняването им в приют;

В Община Хасково функционира Общински приют - „Кастрационен център“ за територията на Община Хасково, който е открит в началото на 2019 година. Той се стопанисва от Общинско предприятие „Екопрогрес”. Приютът притежава Удостоверение за регистрация на животновъден обект № 316 от 04.01.2019 г. и е одобрен за капацитет до 10 бр. големи кучета, до 20 бр. средни по размер кучета и до 30 бр. малки по размер кучета. През 2021 г. Община Хасково целесъобразно разшири капацитета на Общинския приют със Сграда 1 и Сграда 2, находящи се в поземлен имот №75085.194.3 в землището на с. Узунджово, общ. Хасково. Тези сгради ще изпълняват ролята на допълнителни помещения към кастрационния център. В тези допълнителни сгради ще се настаняват кастрирани бездомни кучета, които са проявявали агресивни наклонности преди залавянето им (вместо да се връщат обратно в градската среда). Очаква се сградите да започнат да функционират през 2022 г.

Общо от откриването на касационния център са кастрирани 397 броя кучета.

  • 2021 г. продължи регистрирането на домашни кучета, както и събирането на „такса за притежаване на домашно куче”, съгласно Закона за местните данъци и такси.

- За 2021 година - 74 броя нови административни регистрации на домашни кучета.

Дейностите по масова кастрация, ваксиниране, обезпаразитяване, маркиране, паспортизация и връщане на животните по местата на залавянето им:

  1. Залавянето на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково се извършва от сформиран екип от служители на ОП "Екопрогрес", състоящ се от ловец и шофьор.
  2. Заловените безстопанствени кучета се обработват (обезпаразитяване, кастриране, ваксиниране против бяс, маркиране, чипиране) в общинския приют - „Кастрационен център“. Издръжката е изцяло от общинския бюджет. Задълженията на Община Хасково в тази насока се изпълняват и чрез сключен договор за обработка с лицензиран ветеринарен лекар д-р Ясен Стайков. За дезинфекция, дезинсекция и дератизация също има сключен договор с външна фирма.
  1. Залавянето на безстопанствените кучета се извършва по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание за животните.
  2. Транспортирането на заловените кучета до кастрационния център се извършва със специално оборудвано и обозначено превозно средство. За всеки случай на транспортиране на кучета (улов и връщане по места) се попълва транспортен документ по образец, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 3 от ЗЗЖ.
  3. След манипулациите в приюта, животните се маркират, чрез поставяне на ушна марка и микрочип с уникален идентификационен номер /баркод/.
  4. За отчетния период, общият брой на кастрирани кучета е 60 броя, от който 32 мъжки и 28 броя женски, осиновени 14 броя бездомни кучета.
  5. Осигурена е възможност за телефонна връзка с ОП „Екопрогрес“ - телефон 038/62 23 50, на който всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа се приемат сигнали на граждани, фирми и организации, касаещи пряката дейност по улов и обработка на безстопанствените животни. За отчетния период са получени и обработени 142 бр. сигнала от граждани.

При изпълнение на мерките по програмата участват и кметове на населени места от Община Хасково, които информират населението и осъществяват контрол по провеждане на мероприятията. При постъпване на сигнал в Общинска администрация или в кметства по населени места за безстопанствени кучета, незабавно се уведомява екипа към ОП “Екопрогрес“.

Средствата, събрани от заплащане на „такса за притежаване на домашно куче” за 2021 г. са в размер на 4628 лв.

Средствата, разходени за реализиране на дейностите по Програмата за ветеринарномедицински препарати и консумативи, изследвания, храна на животните в обекта, електричество, вода, гориво за транспортните средства, капиталови разходи, текущи ремонтни дейности в обекта са в размер на 122 567 лв.

 

Директор на ОП „Екопрогрес“: / П /

Файлове

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!