Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Трето заседание на Общински съвет - Хасково на 22.12.2023 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.42, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА „ХАСКОВО“

НА 22 ДЕКЕМВРИ 2023 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

         1.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛЕГАТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /НСОРБ/.

         2.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО: ИЗБОР НА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА ИЗГОТВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 10 БР. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2024 – 2028 Г.

         3.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2026 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА – ХАСКОВО – ЕТАП II.

         4.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2024 Г. И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПРЕЗ 2024 Г.

         5.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG16FFPR002-2.002 „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИ ДЕПА/КЛЕТКИ НА РЕГИОНАЛНИ ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ ПО ПРИОРИТЕТ 2 „ОТПАДЪЦИ“ НА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2021–2027 Г“.

         6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „ПОБРАТИМЯВАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В СРЕДНО ГОЛЕМИ ИНДУСТРИАЛНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПЛАТФОРМИ 2030 Г. ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ПОБРАТИМЯВАНЕ НА ГРАДОВЕ ОТ ТУРЦИЯ И ЕС“ С ВОДЕЩ ПАРТНЬОР ОТДЕЛ „МОНИТОРИНГ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО“ КЪМ ГУБЕРНАТОРСТВО КОДЖАЕЛИ, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ.

         7.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г.

         8.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА И КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2023 Г.

         9.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ ЕАД.

         10.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ХАРАКТЕРА НА СОБСТВЕНОСТТА ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ.

         11.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ, СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.193, АЛ.6 ОТ ЗУТ И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.25, АЛ.4 И АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ И ЧЛ.62, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОЕЖ: „ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ 110 кV ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ФЕЦ „КНИЖОВНИК“ В ПИ 37383.500.315 ПО КККР НА С.КНИЖОВНИК, ОБЩИНА ХАСКОВО КЪМ ПРЕНОСНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА 110 кV В ПОДСТАНЦИЯ „УЗУНДЖОВО“ В ПИ 75085.99.636 ПО КККР НА С.УЗУНДЖОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО И НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТА СТЪЛБОВЕ И ПРИЛЕЖАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРОСТРУКТУРА, В ПОЛЗА ЗА „АГРО НВ ПРОПЪРТИЙС“ ЕООД И „ЕНЕРИ БГ“ ЕООД ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ОПИСАНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ. № 53Е-789-11/15.08.2023 Г.

         12.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ, СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.193, АЛ.6 ОТ ЗУТ И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.25, АЛ.4 И АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОЕЖ: „ДВЕ ДВОЙНО ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ 33 кV,  ВСЯКА ОТ КОИТО НА ОТДЕЛНА СТЪЛБОВНА ЛИНИЯ ЗА ДВЕ ТРОЙКИ ПРОВОДНИЦИ АСО-400 ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НОВА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА /ФЕЦ/ „СТАМБОЛОВО“ В ПИ 68727.207.526 ПО КККР НА С. СТАМБОЛОВО, ОБЩИНА СТАМБОЛОВО КЪМ НОВА ПОВИШАВАЩА ПОДСТАНЦИЯ /ПП/33/110 kV НА ФЕЦ „КНИЖОВНИК“ В ПИ 37383.500.315 ПО КККР НА С.КНИЖОВНИК, ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО И НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТА СТЪЛБОВЕ И ПРИЛЕЖАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА В ПОЛЗА ЗА „АГРО НВ ПРОПЪРТИЙС“ ЕООД, ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ОПИСАНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ. № 53А-1177-1/15.08.2023 Г.

         13.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА „КРЕАТИВ СОЛАР“ ЕООД, ЕИК: 207135579, С АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. ХАСКОВО, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ 150, К-С „ГРАДСКИ ХАЛИ“, ЕТ.2, ОФИС 212, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ /ФвЕЦ/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КРИВО ПОЛЕ.

         14. ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА „ЕНЕРДЖИ ЛАНД“ ЕООД, ЕИК: 207135839, С АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. ХАСКОВО, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ 150, К-С „ГРАДСКИ ХАЛИ“, ЕТ.2, ОФИС 212, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ /ФвЕЦ/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРИВО ПОЛЕ.

         15.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПЛАНОВЕ ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ.

         16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ИНДИВИДУАЛНАТА ОСНОВНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА.

         17.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, КОЙТО ДА ИЗВЪРШИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 Г. НА СБАЛО – ХАСКОВО ЕООД.

         18.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ“.

         19.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО.

         20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ДИРЕКТОРА НА ОУ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ – ХАСКОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

         21.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТАНГРА – 2018“, ГР. ХАСКОВО.

         22.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ В ОБХВАТА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ № 77195.702.370, 77195.702.369 И 77195.702.356 ПО КК НА ГР. ХАСКОВО, ЖК КЕНАНА, ХАСКОВО.

         23.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.340.30 ПО КК НА ГР. ХАСКОВО, М. „СУЧУКМАЗ“ И СХЕМА ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ С ПАРЦЕЛИРАН ПЛАН ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗУТ ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН /КТП НА ПЪТНА КАРТА/.

         24.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СХЕМА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ КЪМ ПУП-ПЗ, ОДОБРЕН СЪС ЗАПОВЕД № 811/22.06.2023Г. НА КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПРОКАРВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ ПИ 77195.31.53 ПО КК НА ГР. ХАСКОВО /ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ/.

         25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СХЕМА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ КЪМ ПУП-ПЗ, ОДОБРЕН СЪС ЗАПОВЕД № 811/22.06.2006 Г. НА КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД С ТРАСЕ, ЗАПОЧВАЩО ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД ЕТ ф 60 ПО УЛ. “БЕЗИМЕННА“, НАНЕСЕН НА СЪГЛАСУВАНАТА СКИЦА ОТ ДРУЖЕСТВОТО.

         26.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.213.6 ПО КК НА ГР. ХАСКОВО, М.“УВАТА“ СЪС СХЕМИ ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ С ПАРЦЕЛИРАНИ ПЛАНОВЕ ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗУТ ЗА ПРИЛЕЖАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА.

         27. ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 11867.105.5 ПО КК НА ГР. ХАСКОВО, М. „ГОРНАТА МАХАЛА“ ЗЕМЛИЩЕ НА С. ВОЙВОДОВО И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СХЕМИ ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ С ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗУТ ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА.

         28.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.102.30 ПО КК НА ГР. ХАСКОВО, М. „КАРА ЯМАЧ“ И СХЕМА ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ С ПАЛЦЕЛАРЕН ПЛАН ПО ЧЛ.110, АЛ1, Т.5 ОТ ЗУТ ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА.

         29.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПИ 77195.107.5 И ПИ 77195.107.6 ПО КК НА ГР. ХАСКОВО, М. „КЕНАНА“ КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГР. ХАСКОВО.

         30.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦА В ХАСКОВО

         31.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕМИНАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18 ГОДИНИ“ ОТ ОБХВАТА НА ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА“ КЪМ ОБХВАТА НА ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“.

         32.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА – ХАСКОВО.

         33.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МОНУМЕНТАЛЕН ЕЛЕМЕНТ – МЕТАЛЕН КРЪСТ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 51682.17.29, М. „НОВИТЕ ЛОЗЯ“, ЗЕМЛИЩЕ НА С. НИКОЛОВО, ОБЩ. ХАСКОВО.

         34. ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА – ХАСКОВО:

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

         ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

        На 18.12.2023 /понеделник/:

         ПК по общинска собственост и стопанска политика            -        17,00 ч.

         ПК по земеделието, горите и проблемите на селата            -        17,30 ч.

         ПК по здравеопазване, екология и социални дейности       -        18,00 ч.

 

        На 19.12.2023 /вторник/:

         ПК по ТСУ и транспорт                                                         -        17,00 ч.

         ПК по бюджет и финанси                                                     -        17,30 ч.

 

        На 20.12.2023 /сряда/:

         ПК по образование, култура и вероизповедания                -        16,30 ч.

         ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

         и международни връзки                                                       -        17,00 ч.

         ПК по обществен ред и законност                                       -        17.30 ч.

 

Заседанието на Общински съвет - Хасково и постоянните комисии ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!