Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 94 от 23.03.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.03.2024 ГОД.

 

Решение № 94

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 и чл.37, ал.1 от ЗОС; във връзка с чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година и открива процедура за учредяване правo на строеж за застрояване на 3 (три) броя гаражи за мотопеди в ПИ с идентификатор 77195.709.39 по КККР на гр. Хасково (бул. „Васил Левски“), както следва:

  1. Гараж № 2 - със ЗП 13,52 кв.м. с начална тръжна цена 1 217,00 лв. (хиляда двеста и седемнадесет лева) без ДДС;
  2. Гараж № 14 – със ЗП 15,12 кв.м. с начална тръжна цена 1 353,00 лв. (хиляда триста петдесет и три лева) без ДДС.
  3. Гараж № 15 – със ЗП 17,94 кв.м. с начална тръжна цена 1 604,00 лв. (хиляда шестстотин и четири лева) без ДДС.

II.Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за учредяване право на строеж за имоти – частна общинска собственост.

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/п/                 

Последна промяна: 29 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!