Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 93 от 29.03.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.03.2024 ГОД.

 

Решение № 93

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС, чл. 61, ал. 2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Бисер Бисеров за пристрояване на рампа за хора с увреждания със ЗП 7,20 кв.м. към обект: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ № 6“ в УПИ I – 77195.709.39, кв. 9, гр. Хасково“, към търговски обект № 6, намиращ се в ПИ с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр. Хасково (бул. „Васил Левски“); целия с площ 37269 кв.м., при граници: ПИ с идентификатор №№ 77195.726.218, 77195.725.43, 77195.709.37, 77195.709.35, 77195.709.135 на стойност 288,00 лв. (двеста осемдесет и осем лева) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т. 1.

   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

 /Таня Захариева/п/              

Последна промяна: 29 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!