Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 9 от 22.12.2023 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2023 ГОД.
 

РЕШЕНИЕ № 9
 

На основание чл.21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, и съгласно Условия за кандидатстване по Процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“, Общински съвет – Хасково:

  1. Дава съгласие Община Хасково да кандидатства BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа/ клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021 - 2027 г. с проектни предложения „Техническа рекултивация на клетка 1 (стара) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в ПИ 000521, землището на с. Гарваново, Община Хасково“ и „Техническа рекултивация на Клетка 1 (нова) от Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, Община Хасково“.
  2. Поема ангажимента натрупаните средства от общините от РСУО по чл. 60 от ЗУО да се ползват за изпълнение на биологичната рекултивация и следексплоатационни грижи.
  3. В случай че след приспадане на необходимите средства за биологична рекултивация и следексплоатационни грижи на площадките на депото (съгласно проекта за рекултивация), остават средства от внасяните от Община Хасково обезпечения по чл. 60 от ЗУО, дава съгласие за ползването им за съфинансиране от страна на общината на дейностите по техническа рекултивация.
  4. Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 22 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!