Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 53 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 53

1. Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за подземни електропроводи 33 kV и за оптични кабели от фотоволтаични електроцентрали, които ще бъдат изградени в поземлени имоти с кадастрални идентификатори 37383.500.313, 37383.113.236, 37383.113.238, 37383.113.220, 37383.503.132, 37383.113.216, 37383.113.232 в землището на с. Книжовник, общ. Хасково и 22589.58.203 в землището на с. Долно Войводино, общ. Хасково до подстанция в поземлен имот с идентификатор 37383.500.315 по КККР на с. Книжовник, общ. Хасково

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да изпрати обявление за решението в 7 – дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

3. Възлага на Кмета на Община Хасково да осигури публикуването на одобрения подробен устройствен план на интернет страницата на Община Хасково в 3–дневен срок от одобряването.

На основание чл.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Хасково и на Областния управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията, решението може да се обжалва или протестира пред Административен съд – Хасково чрез Общински съвет – Хасково  в 30 – дневен срок от обнародването му в Държавен вестник .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/

Последна промяна: 19 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!