Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 51 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 51

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково :

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.618 с НТП /за второстепенна улица/ по КК на гр.Хасково от 59,00 кв.м. площ от публична в частна общинска собственост.

2.Дава съгласие да се придадат 59,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.703.618 към Поземлен имот с идентификатор 77195.703.630 (УПИ VI) по КК на гр.Хасково

3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор със „Сева-Текс-Хасково“ ЕООД, БУЛСТАТ 203999238, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 62, представлявано от Телят Хасан - Управител, за прехвърляне в собственост  на частта от 59,00 кв.м. площ от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.618 с НТП /за второстепенна улица/по КК на гр.Хасково при цена Х лева без ДДС.

4. Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.716.24 с НТП /за второстепенна улица/ по КК на гр. Хасково от 236,00 кв.м. площ от публична в частна общинска собственост.

5. Дава съгласие да се придадат 236,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.716.24 към Поземлен имот с идентификатор 77195.703.630 (УПИ VI) по КК на гр.Хасково.

6. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор със „Сева-Текс-Хасково“ ЕООД, БУЛСТАТ 203999238, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 62, представлявано от Телят Хасан - Управител, за прехвърляне в собственост на частта от 236,00 кв.м. площ от  Поземлен имот с идентификатор 77195.716.24 с НТП /за второстепенна улица/ по КК на гр. Хасково при цена Х  лева без ДДС.

7. Дава съгласие да се придадат 159,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.703.369 към Поземлен имот с идентификатор 77195.703.630 (УПИ VI) по КК на гр. Хасково.

8. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор със „Сева-Текс-Хасково“ ЕООД, БУЛСТАТ 203999238, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 62, представлявано от Телят Хасан - Управител, за прехвърляне в собственост на частта от 159,00 кв.м. площ от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.369 с НТП /Ниско застрояване (до 10 м) /по КК на гр.Хасково при цена Х  лева без ДДС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/                 

Последна промяна: 21 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!