Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 46 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 46

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 71, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1. Одобрява проекта на Решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на ОБЕКТ – публична общинска собственост, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15429.73.90 (петнадесет хиляди четиристотин двадесет и девет точка седемдесет и три точка деветдесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1549 / 04.09.2018г. на Изп. Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.10.2020 г., адрес на поземления имот: с. Големанци, общ. Хасково, обл. Хасково, местност КАРАШЛЪК, с площ 6499 кв. м. (шест хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ВОДОЕМ, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000090 (нула нула нула нула деветдесет), при граници и съседи: №№ 15429.73.89, 15429.73.92, 15429.73.20 и 15429.73.18, или накратко ОБЕКТ – публична общинска собственост, представляващ: Водоем, разположен в поземлен имот с идентификатор № 15429.73.90, находящ се в землището на с. Големанци, общ. Хасково, обл. Хасково, съгласно Приложение №1.

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. обявление за откриване на процедурата (Приложение № 2);

2.2. документация на концесията (Приложение № 3).

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите е Кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:  /Таня Захариева/  

Последна промяна: 19 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!