Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 45 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 45

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 71, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, Общински съвет – Хасково:

1. Одобрява проекта на Решение на Кмета на Община Хасково за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на ОБЕКТ – публична общинска собственост, включващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 38399.76.188 (тридесет и осем хиляди триста деветдесет и девет точка седемдесет и шест точка сто осемдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1559/04.09.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ 12409 кв. м. (дванадесет хиляди четиристотин и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: ВОДОЕМ, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000188 (нула нула нула сто осемдесет и осем), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 38399.76.160 и 38399.76.189 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 38399.76.189 (тридесет и осем хиляди триста деветдесет и девет точка седемдесет и шест точка сто осемдесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1559 / 04.09.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ 615 кв. м. (шестстотин и петнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: НАСИП, НАСИПИЩЕ, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000189 (нула нула нула сто осемдесет и девет), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 38399.76.188, 38399.76.160, 38399.79.677, 38399.79.9, 38399.76.155 и 38399.76.8, или накратко ОБЕКТ – публична общинска собственост, включващ: Водоем, разположен в поземлен имот с идентификатор № 38399.76.188 и Насип, насипище, разположен в поземлен имот с идентификатор № 38399.76.189, и двата находящи се в землището на с. Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково, съгласно Приложение № 1.

2. С одобрението на решението за откриване на процедурата се одобряват и:

2.1. обявление за откриване на процедурата (Приложение № 2);

2.2. документация на концесията (Приложение № 3).

3. Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за концесиите е Кмета на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

4. Решението не подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/

Последна промяна: 19 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!