Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 40 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 40

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за концесиите, Общински съвет Хасково одобрява Годишен отчет за изпълнението на концесионните договори за язовири, водоеми и други обекти, публична общинска собственост, за 2022 година, както следва:

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

На основание чл. 40, ал. 3, т. 4 от Закона за концесиите, във връзка със задълженията по сключените договори за предоставяне на концесия, е изготвен настоящия годишен отчет за изпълнение на инвестиционните програми за предоставените язовири и водоеми на концесия по оферти през 2022 година.

I. „ФРИЙ ДЕЙ“ ЕООД, гр. Хасково, концесионер на водоем с кад. № 000526, с. Гарваново от 01.10.2014 г.: Инвестиционната програма е изпълнена при условията на концесионния договор и няма настъпили промени. За периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. за извършени следните дейности:

 • водоема е източен и почистен, след което зарибен;
 • ремонтирана и почистена стена;
 • проверка на изпускателния кран;
 • почистен преливник;
 • частичен ремонт на пътя, водещ до водоема.

Концесионното възнаграждение за 2022 година е платено.

II. „ИВЕКС“ ЕООД, гр. Хасково, концесионер на водоем с кад. № 000031, с. Тракиец от 01.10.2014 г.: Инвестиционната програма е изпълнена при условията на концесионния договор и няма настъпили промени. За периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. за извършени следните дейности:

 • почистване на устието и ръкава на водоема от паднала дървесна растителност, която влиза във водите на водоема;
 • почистване на мокрия и сухия откос от храсти и дървесна растителност;
 • почистени корона на язовирната стена и на преливник от треви и храсти;
 • ежедневно проследяване нивото на водата.

Концесионното възнаграждение за 2022 година е платено.

III. „КОРЧЕВ КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. Хасково, концесионер на водоем с кад. № 77195.516.12, гр. Хасково, кв. Болярово, стар № 000261, от 25.11.2014 г.: Инвестиционната програма е изпълнена при условията на концесионния договор и няма настъпили промени. За периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. за извършени следните дейности:

 • изградени са 4 (четири) бр. дървени беседки за рибарите;
 • поддържане на експлоатационна готовност на обекта;
 • редовни прегледи на язовирната стена и съоръженията към нея.

Концесионното възнаграждение за 2022 година е платено.

IV. „КАРИ – ФИЛИП“ ЕООД, с. Криво поле, общ. Хасково, концесионер на водоем с кад. № 000326, с. Криво поле от 26.11.2014 г.: Инвестиционната програма е изпълнена при условията на концесионния договор и няма настъпили промени. За периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. за извършени следните дейности:

 • почистена стена от храсти и дървета;
 • почиствен преливник;
 • почистени мокър и сух откос;
 • поддържане нивото на водата в норми.

Концесионното възнаграждение за 2022 година е платено.

V. „АЛЕКСИЯ 2020“ ЕООД, гр. Хасково, концесионер на язовир с кад. № 44553.29.35, с. Любеново, стар № 001035 от 12.07.2021 г.: Инвестиционната програма е изпълнена при условията на концесионния договор и няма настъпили промени. За периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. за извършени следните дейности:

 • разчистване на преливника от храстовидна растителност, паднали камъни и отломки;
 • премахната е падналата метална мрежа с метални колове от преливника;
 • разчистване на храстовидна растителност от бързотока на язовира;
 • премахната храстовидна растителност по водния откос;
 • премахната храстовидна и дървесна растителност от въздушния откос;
 • разчистване и облогородяване на имоти около язовира
 • поддържане нивото на водата в язовира в необходимите норми и количества.

Концесионното възнаграждение за 2022 година е платено.

През 2022 година Община Хасково е сключила договор с „оператор на язовирна стена“ – „Хидросис инженеринг“ ЕООД. Извършени са месечни проверки за предотвратяване и отстраняване на констатирани нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях и са дадени предписания на концесионерите на язовирите на територията на Община Хасково.

Периодично постъпват констативни протоколи от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, от извършени проверки на язовирните стени и съоръженията към тях, след което са изпратени писма до концесионерите за отстраняване на констатираните неизправности.

Прекратени договори за концесия за язовири/водоеми и други обекти – публична общинска собственост през 2022 година – няма.

Сключени нови договори за концесия на язовири/водоеми през 2022 година – 3 бр.:

 1. „СПОРТ КОМЕРС – ММ“ ЕООД – водоем № 11867.87.8, с. Войводово;
 2. „ВЕРАТЕКС“ ЕООД – водоем, включващ №№ 77195.301.47, 77195.301.46, 11867.15.37 и 46992.111.5, гр. Хасково, с. Войводово и с. Манастир;
 3.  „ЕЛИНОР 2012“ ЕООД – водоем + насип №№ 38399.55.70 и 38399.55.59, с. Конуш.

Относно сключените договори за концесия на обекти, публична общинска собственост – Пазари, паркове и тенис корт – инвестициите са извършени съгласно сключените договори и към момента общинска администрация контролира само годишните концесионни плащания. За 2022 година концесионерите са внесли дължимите от тях суми (с ДДС), както следва:

 • „ТИВАИНВЕСТ“ ООД – 7 822,80 лв.;
 • ЕТ „РИКО – ГЕНКО ГОСПОДИНОВ“ – 9 661,20 лв.;
 • „ПАЗАРИ“ ЕООД – 64 743,60 лв.;
 • ЕТ „АПОЛОН – НАСКО ИВАНОВ – ИВАН ИВАНОВ“ – 6 000,00 лв.;
 • „ВЕРСАЙ“ ЕООД – 7 560 лв.;
 • „ТЕНИС ХАСКОВО 2015“ ООД – 1 020,00 лв.

Всички концесионери са спазили задължението си за застраховане на възложените им обекти на концесия и са представили през отчетната 2022 година актуални застраховки.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/

 

Последна промяна: 19 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!