Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 39 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 39

           На основание чл.111, чл.112, ал.1, т.1 и 2, чл.113, чл.114, ал.1, чл.115 и чл.116, ал.1 от Закона за горите и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с чл.21 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

1. Одобрява Годишното ползване от горски територии, собственост на община Хасково за 2024 година  да бъде в размер до 11000 плътни куб.м. лежаща маса,  както следва:

- до 1000 плътни куб.м. лежаща маса от иглолистни насаждения;

- до 10000 плътни куб.м. лежаща маса от широколистни насаждения.

2. Одобрява Годишното ползване по т.1 да се продава по утвърдена цена за населението съгласно чл.71 от НУРВИДГТДОСПДНГП.

3. Ползването на дървесина от горските територии, собственост на Община Хасково да се осъществи съгласно чл.112, ал.1, т.2 от Закона за горите чрез възлагане на добив и продажба на добита дървесина и сключване на дългосрочни договори по чл.116, ал.1 от Закона за горите за срок от 5 /пет/ години.

4. Дейностите по чл.10, ал.1 и чл.66 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности – държавна и общинска собственост, да се възлагат, както следва:

- чрез провеждане на открит конкурс: за възлагането на дейностите по чл.10, ал.1 и съгласно чл.40 от НУРВИДГТДОСПДНГП и сключване на дългосрочен договор за възлагането на конкретните дейности;

- чрез провеждане на търг с тайно или явно наддаване,  ценоразпис или договаряне съгласно чл.66 от НУРВИДГТДОСПДНГП : при продажба на добита дървесина. 

5. Одобрява начални цени без ДДС за продажба на стояща дървесина на корен по дървесен  вид и категория, както следва:

 

Сортименти

Твърди широколлв/пл.м3

Акация

лв/пл.м³

Меки широко-

листни,червен дъб, лв/пл.м³

Топола

лв/пл.м³

Иглолистни

лв/пл.м³

Каламитетна маса от иглолистни

лв/пл.м³

едра строителна дървесина над 30см.

-

-

-

66,00

-

-

едра строителна дървесина 18-29см.

75,00

60,00

52,00

60,00

64,00

-

средна строителна дървесина 15-17см

70,00

50,00

47,00

50,00

45,00

-

технологична дървесина от средна

64,00

45,00

33,00

35,00

33,00

-

дребна строителна дървесина

61,00

42,00

33,00

35,00

36,00

-

технологична дървесина от дребна

61,00

42,00

33,00

35,00

33,00

-

ОЗМ

63,00

42,00

34,00

36,00

36,00

 

дърва за горене

58,00

40,00

31,00

32,00

32,00

24,00

6. Договори с изпълнител да се сключват, без да се провеждат открит конкурс или договаряне, когато е необходимо съгласно чл.27 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

7. Приема следните начални цени за възлагане на дейности съгласно чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности – държавна и общинска собственост, както следва:

          7.1. добив на дървесина:

      - сеч и извоз на дребна  строителна  дървесина,  дърва за горене, ОЗМ, технологична дървесина и рампиране (кубиране) на временен склад – 69,00  лв./пл.м3 без ДДС;

      - сеч и  извоз на едра и средна  строителна  дървесина и рампиране  на  временен  склад – 65,00  лв./пл.м3 без ДДС;

          7.2.товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина – 64,00 лв./пл.м3 без ДДС;

          7.3.подпомагане на естественото възобновяване до 500 дка;

- отстраняване на подлеса, чрез изсичане, изнасяне и разхвърляне – 86,00 лв./дка, без ДДС;

8. Утвърждава стойността на дървата за горене за населението, доставени до адрес, в размер на:

- 105,05 лв. без ДДС за 1 пространствен куб.м. твърди широколистни;

- 90,20 лв. без ДДС за 1 пространствен куб.м. меки широколистни и червен дъб; 

- 95,15 лв. без ДДС за 1 пространствен куб.м. акация;

- 99,00 лв. без ДДС за 1 пространствен куб.м. иглолистни;

9. Утвърждава ред за подпомагане на населението от населените места (селата) в Община Хасково с дърва за огрев, както следва:

-  Средствата за заплащането на дървесината, добива, транспорта, товаренето и разтоварването да се организират и събират от кметовете на населените места съгласно заповед на Кмета на Община Хасково, във връзка проведените  процедури за добив на дървесина;

- При налична и приета дървесина на временен склад и след уведомление от ръководството на ОП “Общинско лесничейство“, кметовете на населени места да изготвят списъци на лицата, които са заплатили заявените дърва за горене до 3(три) пространствени куб.м. на домакинство, по утвърдени цени;

-  Изготвените списъци да се съгласуват с Ресорния заместник-кмет или Секретаря на Община Хасково и събраните суми да се внасят в касата на ОП “Общинско лесничейство“, като размера на сумата еднократно да не надвишава 10000 лв., съгласно разпоредбите на ЗОПБ.

10. Одобрява ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад без ДДС, както следва:

 

Сортименти

Твърди широколистни

лв/пл.м3

Акация

лв/пл.м3

Меки широколистни и червен дъб, лв/пл.м3

Топола

лв/пл.м3

Иглолистни

лв/пл.м3

едра строителна дървесина над 30

-

-

-

131,00

-

едра строителна дървесина 18-29

140,00

125,00

117,00

125,00

129,00

средна строителна дървесина 15-17

135,00

115,00

112,00

115,00

110,00

технологична дървесина от средна ІV и V клас

133,00

114,00

102,00

104,00

102,00

дребна строителна дървесина

130,00

111,00

102,00

104,00

105,00

технологична дървесина от дребна

130,00

111,00

102,00

104,00

102,00

ОЗМ

132,00

111,00

103,00

105,00

105,00

дърва за горене

127,00

109,00

100,00

101,00

101,00

вършина

40,00

20,00

20,00

20,00

20,00

11. Нереализираната дървесина по предварително представени списъци и заявления от кметовете на населените места, съгласно чл.111 от Закона за горите, строителната и технологична дървесина от временен склад, да бъде продавана на юридически, физически лица и ЕТ по утвърден ценоразпис и по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности – държавна и общинска собственост.

12. Във връзка с почистване на трасета под електропроводи, канали, просеки, пътища и др., отсичане на немаркирани дървета за предотвратяване на аварийни ситуации, одобрява цени както следва:

- 69,85 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от твърди широколистни;

- 59,95 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от акация;

- 55,00 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от меки широколистни и червен дъб;

- 55,55 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от топола;

- 60,60 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. дърва за горене от иглолистни;

- 31,90 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м.  дърва за горене от твърди широколистни, без разходи за сеч, разкройване, извоз и кубиране на временен склад;

- 22,00 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м.  дърва за горене от акация, без разходи за сеч, разкройване, извоз и кубиране на временен склад;

- 17,05 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м.  дърва за горене от меки широколистни, червен дъб, без разходи за сеч, разкройване, извоз и кубиране на временен склад;

- 17,60 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м.  дърва за горене от топола, без разходи за сеч, разкройване, извоз и кубиране на временен склад;

- 19,20 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м.  дърва за горене от иглолистни, без разходи за сеч, разкройване, извоз и кубиране на временен склад;

13. Във връзка със събиране и добив на семена от горски дървесни видове, от горски територии, собственост на Община Хасково, както и от семенната база в местност „Кенана“,  одобрява следната цена: - 1,00 лв. без ДДС за 1 кг дъбов жълъд;

14. Във връзка с маркиране на насаждения и дървета за сеч, одобрява, на служителите от ОП “Общинско лесничейство“, участвали в подготовката на насажденията, изпълнението на терен, изготвянето на документацията за включването на подотделите в процедура за добив и/или продажба и реализирането на дървесина, както и при провеждането на самата процедура,  да се изплаща  ДМС, при стойност 4,00 лв. за 1 пл.м3 лежаща маса.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/  

Последна промяна: 19 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!