Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 38 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 38

 1. Приема бюджета на Община Хасково за 2024 г., както следва:
  1. ПО ПРИХОДИТЕ:                                                                      154 502 024 лв.

Държавни приходи:

 • Обща субсидия за делегирани от държавата

дейности по чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г.                                                         86 019 864 лв.

 • Възстановени трансфери за ЦБ (-)                                                             - 1 501 778 лв.
 • Собствени приходи за държавно делегирани

      дейности                                                                                                                         485 981 лв.

 • Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за СЕС                     90 880 лв.                    
 • Събрани средства и извършени плащания от/за сметки

за СЕС (нето+/-)                                                                                                 - 287 544 лв.                   

 • Чужди средства от други лица                                                                             1 101 лв.
 • Преходен остатък по дейности държавна

отговорност                                                                                                    9 362 457 лв.

Всичко държавни приходи:                                                                      94 170 961 лв.

Общински приходи:

 • Данъчни приходи                                                                                           13 300 000 лв.
 • Неданъчни приходи                                                                                      24 155 500 лв.
 • Трансфери за местни дейности:

 – обща изравнителна субсидия                                                                          4 445 000 лв.

– зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища             245 100 лв.  

 • Трансфер за други целеви разходи за местни дейности                           716 100 лв.
 • Целева субсидия от РБ за капиталови разходи                                        3 553 600 лв.
 • Трансфери  между бюджети (+/-)                                                                 - 571 570 лв.
 • Трансфери между бюджети и сметки за средствата

от Европейския съюз (нето)                                                                              - 1 275 000 лв.

 • Трансфери от/за държавни предприятия и други лица,

 включени в консолидираната фискална програма                                     7 500 лв.                    

 • Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки

 за средствата от Европейския съюз (нето)                                           1 362 291 лв.

 • Събрани средства и извършени плащания от/за сметки

за СЕС (нето+/-)                                                                                                   - 14 776 лв.                   

 • Друго финансиране нето (+/-)                                                                             823 871 лв.
 • Преходен остатък от общински дейности                                               13 583 447 лв.

Всичко общински приходи:                                                                                60 331 063 лв.

 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ:                                                                                  154 502 024 лв.

За дейности държавна отговорност                                                              94 170 961 лв.

За общински дейности, в т.ч.:                                                                         60 331 063 лв.

- резерв за непредвидени/неотложни разходи                                              485 000 лв.

- дофинансиране на делегираните от държавата дейности                          731 400 лв.

  Бюджетът на община Хасково, разработен по пълна ЕБК за 2024 г., е представен подробно в Приложение № 11.

 1. Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки от Европейския съюз, съгласно Приложение № 8.      

3. Утвърждава реализирания преходен остатък в лева и валута по бюджета на Община Хасково по разпоредители към 31.12.2023 г. съгласно Приложение № 3 и преразпределя преходния остатък към 01.01.2024 г. по разпоредители съгласно чл. 91, ал. 2 от ЗДБРБ за 2024 г. съгласно Приложение № 3А:

 • за държавна отговорност                                                                                9 362 457 лв.
 • за общински отговорност                                                                             13 583 447 лв.
 1.   Приема план за разпределение на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране за 2024 г. съгласно Приложение № 7, като:
  1. Одобрява разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 3 553 600 лв.
  2. Приема съгласно Приложение № 7а разчет за разходите с източник на финансиране §40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“, който след приспадане на дължимия ДДС ще бъде в размер на 2 610 000 лв.
  3. Приема съгласно Приложение № 7б индикативен разчет на КР, предвидени за допълнително финансиране по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 година.
 2. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 4 500 000 лв.
 3. Определя финансовата рамка на разпоредителите с бюджет в община Хасково за 2024 г. съгласно Приложение № 5.
 4. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности  с показатели за 2024 г. и прогнозни показатели за периода 2025 и 2026 г. По приходите и по разходите съгласно Приложение № 16.
 5. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет за 2024 година, изчислено на касова основа в размер на (-) 23 468 556 лв.
 6. Утвърждава средства по показателите по чл. 45, ал. 1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници за 2024 година съгласно Приложение № 19.
 7. Приема следните лимити за разходи:
  1. Определя средствата за социално-битово и културно обслужване в размер не повече от  3% върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;
  2.  На основание чл. 34, т. 3 от ПМС № 13/29.01.2024 г. и чл. 98, ал. 1 от ЗДБРБ за 2024 г. определя представителни разходи на кмета на община Хасково в размер на 30 000 лв.;
  3.  Съгласно чл. 98, ал. 2 от ЗДБРБ за 2024 г. определя представителни разходи за председателя на Общински съвет в размер на 10 000 лв.;
  4. За работно облекло в общинските предприятия и дейностите, чиято издръжка е „местна отговорност“ (за която няма специални наредби регламентиращи вида му) до 250 лв. на служител;
  5.  За стимулиране на деца с изявени дарби, съгласно Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби  в размер на 35 000 лв.;
  6. За финансиране на процедури „ИН ВИТРО“ и „ИН ВИВО“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Хасково с репродуктивни проблеми в размер на 100 000 лв;
  7. Еднократна финансова помощ за здраве в полза на граждани на Община Хасково, съгласно Правилник за реда, начина и условия за предоставянето й в размер на 70 000 лв. 
  8. Разходи за финансиране на младежки дейности в размер до 70 000 лв.
  9. Еднократно финансово подпомагане в размер на една минимална

работна заплата за съответната година на раждане, съгласно утвърдените нормативни изисквания от Общински съвет - Хасково.

 1. На основание чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават сумата от 19 049 555 лв.
 2.  На основание чл. 94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер на поетите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават сумата от  63 498 518 лв.
 3.  На основание чл. 94, ал.3, т.5 и при спазване на ограниченията на чл. 32 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява плащанията по общинския дълг за бюджетната година съгласно Приложение № 12;
 4. Утвърждава разчет за целеви разходи:
  1. За членски внос в размер до 30 300 лв.
  2.  Помощи за погребения в размер на 350 лв. за покриване на разходите за погребение на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги хора и сумата от 100 лв. за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.
  3. Утвърждава списък на лицата и длъжностите, които имат право на транспортни разходи в размер на компенсираните 60% от действително извършените разходи, съгласно Приложение №18. При необходимост от промяна в длъжностите и лицата, оправомощава кмета на общината да извършва промени в списъка.
 5. Утвърждава годишен разчет на субсидии за:
  1.  „Клуб на инвалидите“, „Клуб на слепите“, „Клуб на диабетоболните“, „Сдружение Диабет- 2012“, Съюз на пенсионерите и други сдружения с нестопанска цел с предмет на дейност в социалната сфера за финансиране на текущите им разходи в общ размер до 45 000 лв.
  2.  За читалищата сумата в размер на 1 121 848 лв., разпределени съгласно Приложение № 10.
 6. Упълномощава кмета на общината да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, да организира разпределението на бюджета по тримесечия, да извършва промени и да утвърди преразпределението му, както и да ги предоставя ежемесечно при условие на спазена бюджетна дисциплина.
 7.  Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет. Срокът на погасяване се обвързва със сроковете на ползване на съответното финансиране и може да превишава края на бюджетната година.
 8. Одобрява Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи на община Хасково в размер на 485 000 лв.
 9.  На основание чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси Общинският съвет дава правомощия на кмета да извършва компенсирани промени, както следва:
  1. В частта на делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
  2.  В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в

рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

  1. Да се разпорежда с резерва на бюджета на община Хасково за

непредвидени и неотложни нужди.

  1. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя /спонсора.
 1.  В изпълнение на правомощията си по т. 19 кметът издава заповеди.
 2.  Дава правомощия на кмета на община Хасково за 2024 година да

извършва компенсирани промени в Културния календар и Спортния календар на община Хасково за годината, при наличие на нереализирани събития и на остатъци от събития. В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

 1. Утвърждава разходването на бюджетните средства през 2024 г. да се осъществява при спазване на следните приоритети:
  1. Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии, медикаменти, съдебни и извънсъдебни споразумения и актове.
  2. Разходи за храна, отопление и осветление на социалните и образователни заведения.
  3. Разходи за изпълнение и устойчивост на проекти по Оперативните програми на Европейски съюз.
  4. Разходи за чистота и инвестиционни разходи.
  5. Просрочени разходи и разходи за данъци и такси.
 2. Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници, за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
 3. Упълномощава кмета да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и/или за съфинансиране на общински програми и проекти.
 4. Утвърждава планираните разходи, числеността на персонала и средствата за работни заплати по разпоредители в частта на местните и на дофинансираните дейности за 2024 г. съгласно Приложение № 13.
 5. Утвърждава разходите за заплати през 2024 г., без звената от функция «Образование», които прилагат системата на делегираните бюджети и съгласно  Решение на Министерски съвет №346 от 05.05.2023 г., изменено и допълнено с  РМС №847/28.11.2023 г., определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност «Общинска администрация» - 190 броя. На основание ПМС № 67/14.04.2010 г. утвърждава разходите за възнаграждения през 2024 година, които са елемент от Приложение № 11.
 6. Приема културен календар за 2024 г. на община Хасково  в  размер на   420 000  лв., съгласно Приложение № 14.
 7. Приема спортен календар за 2024 г. на община Хасково  в  размер на      130 000  лв. съгласно Приложение № 15.
 8.  Определя субсидия за културни институции, състави и дружества в

сферата на изкуството и културата за 2024 г. в размер на 280 000 лв.

 1. Определя субсидия за спортни клубове за развитие на детско-юношеския спорт на територията на община Хасково за 2024 г. в размер на 350 000 лв.
 2. Определя  и разпределя субсидия за спортни колективни клубове с възрастова група „Мъже“ и „Жени“ на територията на общината в размер на 170 000 лв., както следва:
 • Футболен клуб „Саяна Хасково“ – 100 000 лв.;
 • Баскетболен клуб „Хасково“ – 50 000 лв.;
 • Хандбален спортен клуб „Асти 91“ – 10 000 лв.
 • Хандбален спортен клуб „Хасково“        - 10 000 лв.
 1. Определя от общинския бюджет за 2024 г. в частта за „местни дейности“ годишен трансфер за финансиране на ДКТ „Иван Димов“-Хасково в размер на 80 000 лв., съгласно договор с Министерство на културата, на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила на културата.
 2. Компенсират се от бюджета на община Хасково до 8 лв. от стойността на абонаментната карта за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за лица над 67 години. Издадената абонаментна карта трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването й е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При нарушение същата се отнема, без право на друга такава.
 3. Компенсират се от бюджета на община Хасково издадени превозни карти за тролейбусен транспорт за деца с над 50% степен на увреждане и придружителя им.
 4. Одобрява списък на разпоредителите с бюджетни средства съгласно Приложение № 4.
 5. Приема като неразделна част за сведение протокол от публичното обсъждане на бюджета на община Хасково за 2024 г. съгласно Приложение № 17.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:  /Таня Захариева/  

Последна промяна: 19 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!