Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 37 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 37

На основание чл. 17, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с §26 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 год., и §21, ал.1 от ПЗР на Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Хасково:

  1. Дава съгласие планираните средства от отчисления и обезпечения по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2024 год. в размер на 2 320 010 лв. да не се превеждат по сметката, по партидата ни в РИОСВ-Хасково.
  1. Приема сумата за 2024 г. по т. 1 да се използва за дейности по чистота и управление на отпадъците, разпределена както следва:
  • За изпълнение на обект „Рекултивация на клетка 1 (стара) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци е землището на с. Гарваново, община Хасково“ – 1 471 310 лв.
  • За извършване на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Хасково – 60 000 лв.
  • За изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, осигуряване на други съоръжения и инсталации, необходими за изпълнение на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и за извършването на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на битови отпадъци, закупуване на съдове за отпадъци и транспортни средства – 788 700 лв.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:  /Таня Захариева/                 

 

Последна промяна: 19 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!