Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 26 от 22.12.2023 г.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2023 ГОД.
 

РЕШЕНИЕ № 26
 

        На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 77195.213.6 по КК на гр. Хасково, м. „Увата“ и схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ с парцеларни планове за прилежащата техническа инфраструктура с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „за производствени, складови дейности и обществено обслужване“.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 22 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!