Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 23 от 22.12.2023 г.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2023 ГОД.
 

РЕШЕНИЕ № 23
 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 77195.340.30 по КК на гр. Хасково, м. «Сучукмаз» и  план - схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ с парцеларен план по част електрическа и изготвяне на комуникационно – транспортен план (КТП на пътна връзка) с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение «за производствени и складови дейности».
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 22 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!