Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 15 от 22.12.2023 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 15
 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 и чл. 22 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 62, ал. 8 от Закона за енергетиката и чл. 124б от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Хасково
 

Р Е Ш И
 

 1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват Поземлен имот 75085.11.13, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 5400 кв. м, стар номер 011013, предвиждащ промяна на предназначението на имота и отреждането му „за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:
  1. ПУП-ПРЗ да обхваща Поземлен имот 75085.11.13, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 5400 кв. м, стар номер 011013;
  2. Имотът да е с отреждане „ 75085.11.13 – за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“;
  3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
  4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ), Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Наредба № 8 за ОСУП);
  5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.
 2. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват Поземлен имот 75085.11.44, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 3269 кв. м, стар номер 011044, предвиждащ промяна на предназначението на имота и отреждането му „за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:
  1. ПУП-ПРЗ да обхваща поземлен имот 75085.11.44, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 3269 кв. м, стар номер 011044;
  2. Имотът да е с отреждане „ 75085.11.44 – за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“;
  3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
  4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ), Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Наредба № 8 за ОСУП);
  5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.
 3. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват Поземлен имот 75085.11.1008 /проектен/, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 436417 кв. м, стар номер 011233, 011235, 000852, предвиждащ обединяване на Поземлени имоти 75085.11.1004, 75085.11.1001 и 75085.11.1006 в нов Поземлен имот 75085.11.1008 /проектен/ и промяна на предназначението на имота и отреждането му „за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:
  1. ПУП-ПРЗ да обхваща Поземлен имот 75085.11.1008 /проектен/, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 436417 кв. м, стар номер 011233, 011235, 000852, образуван от обединяването на:
   1. Поземлен имот 75085.11.1004, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ГАЛБАНЯТА ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 86769 кв. м, стар номер 011233;
   2. Поземлен имот 75085.11.1001, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 347964 кв. м, стар номер 011235;
   3. Поземлен имот 75085.11.1006, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ЯНКОВИЦА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1684 кв. м, стар номер 000852
  2. Имотът да е с отреждане „75085.11.1008 – за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“;
  3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
  4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ), Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Наредба № 8 за ОСУП);
  5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.
 4. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват Поземлен имот 75085.14.840, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 129396 кв. м, стар номер 014004, предвиждащ промяна на предназначението на имота и отреждането му „за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:
  1. ПУП-ПРЗ да обхваща Поземлен имот 75085.14.840, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 129396 кв. м, стар номер 014004;
  2. Имотът да е с отреждане „75085.14.840 – за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“;
  3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
  4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ), Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Наредба № 8 за ОСУП);
  5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.
 5. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват Поземлен имот 75085.14.842, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 6396 кв. м, стар номер 014042, предвиждащ промяна на предназначението на имота и отреждането му „за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:
  1. ПУП-ПРЗ да обхваща Поземлен имот 75085.14.842, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 6396 кв. м, стар номер 014042;
  2. Имотът да е с отреждане „75085.14.842 – за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“;
  3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
  4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ), Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Наредба № 8 за ОСУП);
  5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.
 6. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват Поземлен имот 75085.14.845 /проектен/, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 372501 кв. м, стар номер 011235, 000808, 014013, предвиждащ обединяване на Поземлени имоти 75085.11.1002, 75085.11.998 и 75085.14.844 в нов Поземлен имот 75085.14.845 /проектен/ и промяна на предназначението на имота и отреждането му „за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:
  1. ПУП-ПРЗ да обхваща Поземлен имот 75085.14.845/проектен/, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 372501 кв. м, стар номер 011235, 000808, 014013, образуван от обединяването на:
   1. Поземлен имот 75085.11.1002, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ТЕНЧОВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 125091 кв. м, стар номер 011235;
   2. Поземлен имот 75085.11.998, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 6006 кв. м, стар номер 000808;
   3. Поземлен имот 75085.14.844, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. МАНАСТИРЧЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 241404 кв. м, стар номер 014013;
  2. Имотът да е с отреждане „75085.14.845 – за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“;
  3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
  4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ), Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Наредба № 8 за ОСУП);
  5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.
 7. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, с териториален обхват Поземлен имот 75085.15.996,  област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ПОД ТРИТЕ ЧУКИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 71 836 кв. м, стар номер 015056, предвиждащ промяна на предназначението на имота и отреждането му „за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:
  1. ПУП-ПРЗ да обхваща Поземлен имот 75085.15.996,  област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, м. ПОД ТРИТЕ ЧУКИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 71 836 кв. м, стар номер 015056;
  2. Имотът да е с отреждане „75085.15.996 – за фотоволтаична централа, подстанция и система за съхранение на електрическа енергия“;
  3. Урегулирането на имота да се извърши по правилата на чл. 17 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
  4. Да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ), Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Наредба № 8 за ОСУП);
  5. Проектът да бъде представен в цифров вид в координатна система БГС 2005 г., част регулация в CAD формат и в два екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа (в координатна система 1970 и БГС 2005 г.) и копие на хартиен носител.
 8. Разрешава заявителят „НЕОВАТ“ АД да изработи за своя сметка проектите на подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване при спазване на всички нормативни изисквания, включително но не само:
 9. На основание чл. 230 ЗУТ проектите на подробни устройствени планове да се изработят от лица, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност.
 10. На основание чл. 116а ЗУТ проектите на подробни устройствени планове да се представят в графичен и цифров вид, съдържащи всички елементи на плана съгласно действащата нормативна уредба.
 11. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на общината да се разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на общината при условията и по реда на чл. 124б ЗУТ.
 12. На основание чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Хасково и на Областния управител на област Хасково в 7-дневен срок от приемането му.
 13. На основание чл. 124б, ал. 4 ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 22 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!