Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Четиридесет и трето заседание на Общински съвет - Хасково, Мандат 2019-2023г. на 26.04.2024 година

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Х А С К О В О

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.42, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО /МАНДАТ 2019-2023/ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В

 ЗАЛА „ХАСКОВО“ НА 26 АПРИЛ 2024 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.КЛЕТВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ.

2.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

3.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.101.1 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ХАСКОВО.

4.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ХАРАКТЕРА НА СОБСТВЕНОСТТА ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ОБЩИНСКА ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ.

5.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВ ОДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В ОБЩИНА ХАСКОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2030 Г. /ПДУЕК/ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № BGENVIRONMENT – 4.004-0013-C02 „ПРЕХОД КЪМ КЛИМАТИЧНО УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ“, РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФМ НА ЕИП 2014-2021 Г.

6.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2024 ГОДИНА.

7.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМОГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2024 ГОДИНА.

8.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЗА 2024 ГОДИНА.

9.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.746.175 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.750.85 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО.

10.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.741.53 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ № 12/.

11.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ М ЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.739.6 ПО КК НА ГР. ХАСКОВО, УЛ. „БЯЛА СЛАТИНА“ № 9.

12.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ В ОБХВАТА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 77195.746.448, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ“, ГРАД ХАСКОВО.

13.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОЕЖ: КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН – ВЪНШНА ВРЪЗКА НА ФЕЦ В УПИ VI-6, КВ. 44 в СЕЛО СТАМБОЛИЙСКИ.

14.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150 ОТ ЗУТ ЗА СТРОЕЖ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗМЕСТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД ЕТ ф 546, ЗАХРАНВАЩ РЕЗЕРВОАР „РАДАРИТЕ“ И ВОДОПРОВОД ЕТ ф 350 ОТ РЕЗЕРВОАР „РАДАРИТЕ“ ДО КРАНОВА ШАХТА С РЕГУЛАТОР“ С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЕГРАД ХАСКОВО.

15.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150 ОТ ЗУТ ЗА СТРОЕЖ: ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД СТ.377 В УЧАСТЪКА ОТ О.Т.72 НА УЛ. „БЯЛ КАМЪК“ ДО УЛ. „ПЛОВДИВСКА“ И ДО РЕЗЕРВОАР „БИРЕНА“ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД ф90 ПО УЛ. „БЯЛ КАМЪК“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“РОЗОВА ДОЛИНА“ ДО УЛ. „ПЛОВДИВСКА“, ГРАД ХАСКОВО.

16.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПГ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО – публикувана на сайта на Община Хасково на 13.03.2024 г.. Има постъпило едно възражение и предложение.

17.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ТУРИЗЪМ И  МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТНОСНО: ИМЕНУВАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК“ – ГР. ХАСКОВО, УЛ. „СРЕДНА ГОРА“ № 2, ЕТАЖ 2 В ПАМЕТ НА М.С. ГЕОРГИ ДАМЯНОВ, ТРЕНЬОР ПО ТЕНИС НА МАСА.

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА – ХАСКОВО.

19.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА – ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

            ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

            На 22.04.2024 /понеделник/:

            ПК по общинска собственост и стопанска политика              -          17,00 ч.

            ПК по земеделието, горите и проблемите на селата              -          17,30 ч.

            ПК по здравеопазване, екология и социални дейности         -          18.00 ч.

 

            На 23.04.2024 /вторник/:

            ПК по ТСУ и транспорт                                                           -          17,00 ч.

            ПК по бюджет и финанси                                                      -          17,30 ч.

            ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                          -          18,00 ч.

 

            На 24.04.2024 /сряда/:

            ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

            и международни връзки                                                        -          17,00 ч.

            ПК по обществен ред и законност                                          -          17,15 ч.

 

Заседанието на Общински съвет - Хасково и постоянните комисии ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ на   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Николай Николов/п/

Последна промяна: 18 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!