Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Четиридесет и четвърто заседание на Общински съвет - Хасково, Мандат 2019-2023г. на 14.06.2024 година

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Х А С К О В О

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.42, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО /МАНДАТ 2019-2023/ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В

 ЗАЛА „ХАСКОВО“ НА 14 ЮНИ 2024 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.КЛЕТВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА И КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА  2024 ГОДИНА.

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА В ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА НЕОТЛОЖНИ ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД ХАСКОВО.

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2024 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. /с. Козлец и с. Конуш/.

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2024 ГОДИНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ДРУЖЕСТВО НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ/.

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ОБЩЕСТВЕН ИЗВЪНСЕЛИЩЕН ПАРК, ГОРСКИ ПАРК, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 77195.504.169, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, МЕСТНОСТ „КЕНАНА“, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „КОМПЛЕКС ЗА СПОРТ, ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ОТДИХ И СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ“.

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ДИРЕКТОРА НА ОУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ГРАД ХАСКОВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЕНИЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2023 Г. И НА ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2023 Г. НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, 2021 – 2023 Г.

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ГРАД ХАСКОВО /2 ИМОТА/ И В СЕЛО БРЯГОВО /4 ИМОТА/.

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧВАЩ: ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 38399.76.188 и НАСИП, НАСИПИЩЕ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 38399.76.189 И ДВАТА НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОНУШ, ОБЩИНА ХАСКОВО.

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.736.178 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, УЛ. „СЛАВЯНСКА“ № 43.

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ХАРАКТЕРА НА СОБСТВЕНОСТТА ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 72953.507.260 ПО КККР НА СЕЛО ТРАКИЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО /СТАР УПИ VII, КВ.42 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ТРАКИЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО/ ВЕДНО С ПОСТРОЕНА В НЕГО СГРАДА И ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОПАСНА САМОСРУТВАЩА СЕ СГРАДА „ЗДРАВЕН ПУНКТ“, НАХОДЯЩА СЕ В ИМОТА.

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.727.271 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. /ул. „Република“ № 71/.

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА /Ж.Р.КЕНАНА/.

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА. /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАЦИЯ № 77195.716.437, НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. „ХАН КРУМ“ № 7 – ГРАД ХАСКОВО/

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАЦИЯ № 77195.716.437, НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. „ХАН КРУМ“ № 7 – ГРАД ХАСКОВО.

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЯТА „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРНОТО ДЕЛО“.

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.25, АЛ.4 И АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ В ПИ 77195.516.11 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО С НТС ПАСИЩЕ.

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150 ОТ ЗУТ ЗА СТРОЕЖ: „УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ: НОВ КЛОН 4 ОТ РШ 25 ДО РШ 4 НА УЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД“, ГР. ХАСКОВО И НОВ КЛОН 5 ОТ РШ 1 ДО РШ 3 НА ВТОРОСТЕПЕННА УЛИЦА С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.737.54 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО.

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.186.39 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, М. „КАЗАН ТОПРА“ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ХАСКОВО И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СХЕМА ПО ЧЛ. 108, АЛ.2 ОТ ЗУТ ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗУТ СЪС СХЕМА ПО ЧЛ. 108, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА.

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.338.10 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, М. „СУЧУКМАЗ“ ЗЕМЛИЩЕ НА ГРАД ХАСКОВО И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СХЕМИ ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗУТ ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА – ВОДОПРОВОД.

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150 ОТ ЗУТ ЗА СТРОЕЖ: „НОВА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ДО ТЕМЕТО НА КАНАЛИЗАЦИОННА ТРЪБА ПО УЛ. „ДОЙРАН“, КВ.226 ПО ПЛАНА НА ГРАД ХАСКОВО.

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 46293.193.223 ПО КККР ОДОБРЕНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-18-1562 / 04.09.2018 Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ПО АГКК, НАХОДЯЩ СЕ В МЕСТНОСТ „ЗЕМЛИЩЕ НА С. МАЛЕВО“, СЕЛО МАЛЕВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ О.Т. 8070, О.Т. 7070, О.Т.7071, О.Т. 7072, О.Т. 81 И О.Т. 80 НА СЕЛО ДИНЕВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.131, АЛ.2, Т.1 ОТ ЗУТ СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, КАТО ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.150 ОТ ЗУТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ФЕЦ С ВЪНШНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ“ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО МУ, НАХОДЯЩ СЕ В ИМОТ С ПЛ. № 447 /част от УПИ IX/, КВ.36 ПО ПЛАНА НА С. ГАРВАНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 77195.208.80 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО С НТП „ПАСИЩЕ“ И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 77195.208.81 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО С НТП – „ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ГОРСКИ, ВЕДОМСТВЕН ПЪТ“. В ТАЗИ ВРЪЗКА В ОБХВАТА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ № 77195.208.80 И № 77195.208.81 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ТРАСЕ И ДА СЕ ПРОЦЕДИРА СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ.

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСЯГАНЕ ВЪЗДУШНО И ПОДЗЕМНО, ЧРЕЗ ЧАСТ ОТ ФУНДАМЕНТА НА ПИ 00326.123.129 ОТ РЕКЛАМНО СЪОРЪЖЕНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ИЗГРАДИ НА АМ „МАРИЦА“ НА КМ.50+064, ДЯСНО.

28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И МАНДАТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК ХАСКОВО.

29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА Т.IV ОТ РЕШЕНИЕ № 1057 ПО ПРОТОКОЛ 43 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТ 26.04.2024 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В ОБЩИНА ХАСКОВО.

30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПРЕИМУЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА МПС – УЧИЛИЩЕН АВТОБУС В ПОЛЗА НА ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С. КОНУШ, ОБЩИНА ХАСКОВО И ДЕЛЕГИРАНЕ НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО ПРАВОТО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА БЕЗПЛАТНИЯ ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – XII КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ПРЕВОЗ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА.

31.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВА, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО и „ИН ВИВО” НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

32.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА – ХАСКОВО.

33.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО. /допълнително 3 човека/

34.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО“.

35.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА – ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

            ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

            На 10.06.2024 /понеделник/:

            ПК по общинска собственост и стопанска политика          -          17,00 ч.

            ПК по земеделието, горите и проблемите на селата         -          17,30 ч.

            ПК по здравеопазване, екология и социални дейности    -          18.00 ч.

 

            На 11.06.2024 /вторник/:

            ПК по ТСУ и транспорт                                                        -          17,00 ч.

            ПК по бюджет и финанси                                                    -          17,30 ч.

            ПК по образование, култура и вероизповедания              -          18,00 ч.

 

            На 12.06.2024 /сряда/:

            ПК по обществен ред и законност                                     -          17,00 ч.

 

Заседанието на Общински съвет - Хасково и постоянните комисии ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ХАСКОВО:  /п/

                        /Таня Захариева/

Последна промяна: 6 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!