Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №994 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №994

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.25, ал.1, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката и чл.60, ал.4, т.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково реши:

I.Дава Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „Креатив Солар“ ЕООД, ЕИК: 207135579, с адрес на управление: гр. Хасково 6300, бул. ,,България № 150, к-с ,,Градски хали“, ет.2, офис 212., за изграждане на Фотоволтаични електроцентрали /ФвЕЦ/ в землището на с.Криво поле върху следните общински имоти без търг или конкурс:

1.Поземлен имот 39863.28.58, област Хасково, община Хасково, с.Криво поле, м. „Кътов геран“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 975821 кв.м., стар номер 000058.

2.Поземлен имот 39863.14.30, област Хасково, община Хасково, с.Криво поле, м. „Семерджив геран“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 455405 кв.м., стар номер 000030.

II.Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлените имоти, описани в т.I на основание чл.25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с §6а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи.

III.Дава предварително съгласие, на основание чл.25, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, за изработване на Подробни устройствени планове, предвиждащи изграждането на обектите.

IV.Дава предварително съгласие за преобразуване на имотите, описани в т.I и представляващи публична общинска собственост в имоти – частна общинска собственост, при изпълнение на предвидените в ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗОС и всички други нормативни актове изисквания.

V.Дава предварително съгласие, на основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, за определяне на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на поземлените имоти, описани в т.I.

Предварителното съгласие по т.I, т.II, т.III, т.IV, т.V важи за срок до 5 години, считано от влизане в сила на решението.

VI.Учредяването право на строеж в полза на ,,Креатив Солар“ ЕООД да стане след одобрение на Подробните устройствени планове на имотите и при спазване на процедурите на приложимото българско законодателство.

VII.Изработването на Подробните устройствени планове да се финансира от „Креатив Солар“ ЕООД.

VIII.Възлага на кмета на Община Хасково да упълномощи „Креатив Солар“ ЕООД“ във връзка с процедурите предвидени по ЗУТ, ЗООС, ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗЕ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове.

IX.Възлага на кмета на Община Хасково осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!