Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №992 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №992

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.25, ал.1, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката и чл.60, ал.4, т.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково реши:

I.Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „НЕОВАТ“ АД, ЕИК: ЕИК: 207132704, със седалище и адрес на управление: гр.Димитровград, ул. „Ш.Петьофи“ №1, върху следните общински имоти без търг или конкурс:

1.Поземлен имот 75085.14.3, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Манастирчето“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 2931 кв.м., стар номер 014003.

2.Поземлен имот 75085.14.819, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Манастирчето“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 2793 кв.м., стар номер 000819.

3.Поземлен имот 75085.11.808, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Манастирчето“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП За селскостопански, горски ведомствен път, площ 8745 кв.м., стар номер 000808.

4.Поземлен имот 75085.11.852, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, м. „Янковица“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3100 кв.м., стар номер 000852,

за изграждане на ФвЕЦ, на индустриална система за съхранение на електроенергия, на разпределителните проводи и устройства и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФвЕЦ към съответната електрическа мрежа, съгласно действащото българско законодателство.

II.Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлените имоти, описани в т.I на основание чл.25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с §6а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи.

III.Дава предварително съгласие, на основание чл.25, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, за изработване на Подробни устройствени планове, предвиждащи изграждането на обектите.

IV.Дава предварително съгласие за преобразуване на имотите, описани в т.I и представляващи публична общинска собственост в имоти – частна общинска собственост, при изпълнение на предвидените в ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗОС и всички други нормативни актове изисквания.

V.Дава предварително съгласие, на основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, за определяне на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на поземлените имоти, описани в т.I.

VI. Дава предварително съгласие за разделяне и/или съединяване/обединяване и/или делба, както и изменение на кадастралнаа карта и кадастралните регистри, отразяващо промените по отношение на описаните допълнителни имоти, собственост на община Хасково, които са предмет на инвестиционното намерение на „НЕОВАТ“ АД, ЕИК 207132704.

Предварителното съгласие по т.I, т.II, т.III, т.IV, т.V и т.VI важи за срок до 5 години, считано от влизане в сила на решението.

VI.Учредяването право на строеж в полза на „НЕОВАТ“ АД да стане след одобрение на Подробните устройствени планове на имотите и при спазване на процедурите на приложимото българско законодателство.

VII.Изработването на Подробните устройствени планове да се финансира от „НЕОВАТ“ АД.

VIII.Възлага на кмета на Община Хасково да упълномощи „НЕОВАТ“ АД във връзка с процедурите предвидени по ЗУТ, ЗООС, ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗЕ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове.

IX.Възлага на кмета на Община Хасково осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!