Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №982 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

РЕШЕНИЕ №982

На основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.17, ал.1 във връзка с чл.17а, ал. 2 от Закона за общинския дълг, чл.3, ал.2, т.3 от Закона за особените залози и чл.10, ал.1, т.12 и т.21 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково реши:

1.Общински съвет – Хасково дава съгласие „Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково“ ЕООД, ЕИК 000900156, (по-нататък, наричано „СБАЛО - Хасково“ ЕООД) да проведе преговори с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, град София, за осигуряване на дългосрочно финансиране на проект „Внедряване на съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение в СБАЛО - Хасково ЕООД“, в размер до 7 038 195 лева с кредитоискател „СБАЛО - Хасково“ ЕООД, съгласно предложената оферта от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за финансиране.

2.Общински съвет – Хасково дава съгласие „СБАЛО - Хасково“ ЕООД да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен дълг с цел реализация на проект “Внедряване на съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение в „СБАЛО - Хасково“ ЕООД, при следните основни параметри:

2.1.Максимален размер на дълга – до 7 038 195 лева (седем милиона триста и осемдесет хиляди сто деветдесет и пет лева.

2.2.Валута на дълга – лева

2.3.Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за кредит

2.4.Условия за погасяване:

Срок на погасяване – до 240 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит.

Източници за погасяване на главницата – от собствени средства на „СБАЛО - Хасково“ ЕООД.

2.5.Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка не повече от 2.983 % или фиксиран лихвен процент не повече от 4.80 % за целия период на кредита.

2.6.Начин на обезпечение на кредита: „СБАЛО - Хасково“ ЕООД ще учреди:

Особен залог върху всички и всяко едно от настоящите и бъдещи вземания на „СБАЛО - Хасково“ ЕООД по договорите между „СБАЛО - Хасково“ ЕООД и Национална здравна осигурителна каса (НЗОК), действащи към датата на Договора за кредит и върху всички и всяко едно от настоящите и бъдещи вземания на „СБАЛО -Хасково“ ЕООД по всички договори, сключени между „СБАЛО -Хасково“ ЕООД и Национална здравна осигурителна каса в периода от датата на Договора за кредит до датата на пълно погасяване на кредита;

Особен залог върху наличностите – настоящи и бъдещи, по всички банкови сметки, на които „СБАЛО - Хасково“ ЕООД е титуляр;

Особен залог върху медицинската апаратура, закупена със средства от кредита;

3.Общински съвет - Хасково дава съгласие Община Хасково да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който, като Солидарен длъжник със „СБАЛО-Хасково“ ЕООД, да поеме дългосрочен дълг с цел реализация на проект: „Внедряване на съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение в СБАЛО-Хасково ЕООД“, при следните основни параметри:

3.1.Максимален размер на дълга – до 7 038 195 лева (седем милиона триста и осемдесет хиляди сто деветдесет и пет лева.

3.2.Валута на дълга – лева

3.3.Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за кредит

3.4.Условия за погасяване:

Срок на погасяване – до 240 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит.

Източници за погасяване на главницата – от собствени средства на „Специализирана болница за активно лечение по онкология-Хасково“ ЕООД.

3.5.Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка не повече от 2.983 % или фиксиран лихвен процент не повече от 4.80 % за целия период на кредита.

3.6.Начин на обезпечение на кредита: Община Хасково ще учреди:

Особен залог върху настоящи и бъдещи парични вземания до 125% от размера на дълга, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Хасково, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

4.Общински съвет - Хасково дава съгласие Кметът на Община Хасково и Управителят на „СБАЛО - Хасково“ ЕООД да подпишат договор за кредит и съответните договори за особен залог с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, град София, както и да извършат всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението на Общински съвет - Хасково по т. 1, т. 2 и т. 3.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!